Αποκτώντας Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για στήριξη καινοτόμων δράσεων Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων


Η Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα η Κομισιόν παρέχει διάφορα μέσα στις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για να αποκτήσουν χρηματοδότηση ώστε να παράγουν προϊόντα και να προωθήσουν καινοτόμες υπηρεσίες με τον απώτερο στόχο την ενδυνάμωση της οικονομίας και την ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ. Η ΕΕ έχει δημιουργήσει χρηματοδοτικά προγράμματα που έχουν διαφορετικό αντικείμενο, όπως η βιώσιμη κινητικότητα, η κοινωνική συνοχή και ο πολιτισμός. Ωστόσο, η εύρεση του κατάλληλου προγράμματος για την επιχειρηματική σας ιδέα είναι μία σημαντική και χρονοβόρα διαδικασία. Στην ΑΕΘΩΝ έπρεπε επίσης να αξιολογήσουμε ποιο εργαλείο/πρόγραμμα είναι το κατάλληλο για εμάς. Για αυτό τον λόγο, δημιουργήσαμε μία λίστα που μας βοήθησε να επιβλέψουμε τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που παρέχει η ΕΕ. Παρακάτω παρουσιάζουμε αυτή την λίστα που ξεκινάει με τα πιο δημοφιλή προγράμματα όπως ο Ορίζοντας 2020 και καταλήγει σε λιγότερα γνωστά που ειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας όπως οι τέχνες ή η νανο-τεχνολογία.

 

Horizon 2020

Ο Ορίζοντας 2020 (Η2020) είναι το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ. Ο Η2020 έχει διαθέσει ένα σημαντικό μέρος για την χρηματοδότηση ΜΜΕ μέσω των υπο-προγραμμάτων SME Instrument, Fast Track Innovation (FTI) και Support innovation for SMEs (INNOSUP).

Το SME Instrument στοχεύει να παρέχει χρηματοδότηση σε καινοτόμες ΜΜΕ που έχουν διασπαστικές (disruptive) επιχειρηματικές ιδέες.

Το πιλοτικό πρόγραμμα FTI είναι το μοναδικό κατακόρυφο και ολοκληρωτικό μέσο του Η2020 που προωθεί καινοτόμες δράσεις close-to-market και είναι ανοιχτό σε κάθε είδους συμμετέχοντα. Το FTI στοχεύει στη μείωση του χρόνου που χρειάζεται μία ιδέα να βγει στην αγορά και να αυξήσει τη συμμετοχή στον Η2020 για τη βιομηχανία, τις ΜΜΕ και τους πρώτη-φορά αιτούντες χρηματοδότησης στον Η2020. Οι προτάσεις μπορούν να κατατίθενται μόνο από ομάδες εργασίας (consortia) διαφορετικών χωρών μελών της ΕΕ ή χωρών που συσχετίζονται με τον Η2020.

Το INNOSUP παρέχει υποστήριξη καινοτομίας στις ΜΜΕ μέσω της ενίσχυσης των υπηρεσιών τους που επιτυγχάνεται από την συνεργασία και την μάθηση-από-ομότιμους (peer learning) για την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων. Για παράδειγμα, το SME Innovation Associate (INNOSUP-02) επιτρέπει σε ΜΜΕ να προσλάβουν έναν καταξιωμένο ερευνητή που θα βοηθήσει στην εκκίνηση ενός καινοτόμου έργου.

 

Competitiveness of SMEs- COSME

Το COSME είναι ένα άλλο μέσο της ΕΕ που υποστηρίζει την καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και αγορές για ΜΜΕ. Ενισχύει την επιχειρηματικότητα μέσω της προώθησης πιο ευνοϊκών συνθηκών για την δημιουργία επιχειρήσεων και της ανάπτυξής τους.

 

Financial Instrument for the Environment (LIFE+)

Το LIFE+ έχει τους παρακάτω πυλώνες ενασχόλησης: Φύση και Βιοποικιλότητα, Περιβάλλον, Δράσεις για το κλίμα. Οι προτάσεις στο LIFE+ κατατίθενται από ομάδες εργασίας μέλη των οποίων μπορούν να αποτελούν και ΜΜΕ.

 

EUREKA

Το EUREKA είναι ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο για τη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ ΜΜΕ, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων με στόχο τη συμμετοχή σε καινοτομία για τη βιομηχανία. Ευελπιστεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ μέσω της υποστήριξης Ευρωπαϊκών έργων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών.

 

ERDF-European Regional Development Fund

Το ERDF στοχεύει στην ενδυνάμωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην ΕΕ μέσω της βελτίωσης των ισορροπιών ανάμεσα στις περιοχές της ΕΕ. Τα διαθέσιμα του ERDF εξαρτούνται από την κατηγορία της εκάστοτε περιοχής. Το ERDF προωθεί τους παρακάτω τομείς: Καινοτομία και έρευνα, Ηλεκτρονική agenda, Υποστήριξη για ΜΜΕ, Οικονομία χαμηλών εκπομπών.

 

CEB- Council of Europe development Bank

Το CEB παρέχει δάνεια και εγγυητικές (όχι επιδοτήσεις) για επένδυση σε κοινωνικά έργα που βοηθούν περιοχές επηρεασμένες από φυσικές ή οικολογικές καταστροφές.

 

ERASMUS+

Το Erasmus+ παρέχει επιδοτήσεις σε νέους επιχειρηματίες ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες για τη διαχείριση μίας ΜΜΕ μέσω της απασχόλησής τους σε άλλες επιχειρήσεις της ΕΕ.

 

Creative Europe

Το Creative Europe είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ για την υποστήριξη πολιτιστικών και οπτικοακουστικών τομέων της οικονομίας. Το Creative Europe πραγματοποιεί διαγωνισμούς και πρωτοβουλίες που αφορούν την αρχιτεκτονική, κινηματογράφο και οτιδήποτε σχετικό με τον πολιτισμό και τις τέχνες στην ΕΕ.

 

EURIMAGES

Το EURIMAGES υποστηρίζει την συμπαραγωγή, διανομή και ψηφιοποίηση κινηματογραφικών έργων.

 

EU Japan-Centre

Το EU-Japan Centre διοργανώνει αποστολές εύρεσης συνεργατών για θερμοκοιτίδες και ΜΜΕ στην Ιαπωνία. Οι οικονομικοί τομείς που προωθούνται αυτό τον χρόνο είναι η Βιο-τεχνολογία, ICT, Νανο-τεχνολογία.

 

ETP- EU Executive Training Program in Japan and Korea

Το ETP είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης ενός χρόνου που προσφέρει σε Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις την απόκτηση επίγνωσης για την Ιαπωνική και Κορεατική οικονομία, γλώσσα και επιχειρηματική κουλτούρα.

 

EIB-European Investment Bank

Η EIB παρέχει δάνεια για έργα (κυρίως ιδιωτικού τομέα) στην Ασία και Λατινική Αμερική. Τα έργα που λαμβάνουν χρηματοδότηση πρέπει να προωθούν την παρουσία της ΕΕ στις προαναφερθείσες περιοχές.

 

Θα θέλατε να αποκτήσετε την έκθεσή μας για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τις ΜΜΕ; Ή θα επιθυμούσατε βοήθεια στον χρονικό προγραμματισμό και τη συγγραφή της πρότασης ώστε να μεγιστοποιήσετε τις πιθανότητες για απόκτηση χρηματοδότησης από την ΕΕ; Καλέστε μας! Δείτε τη σελίδα Επικοινωνία για λεπτομέρειες.

* Πρέπει να σημειωθεί πως η παραπάνω λίστα είναι περιεκτική αλλά όχι πλήρης. Μόνο τα πιο σημαντικά προγράμματα έχουν συμπεριληφθεί.