Πολιτική Απορρήτου


Στην ΑΕΘΩΝ αντιμετωπίζουμε τα δικαιώματά σας και τα δεδομένα σας με προσοχή και σεβασμό. Για αυτό το λόγο συντάξαμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου (στο εξής «Πολιτική») ώστε να ορίσουμε τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων οι οποίες αντικατοπτρίζουν την φιλοσοφία μας για την αντιμετώπιση των δεδομένων σας και ορίζουν τις δεσμεύσεις μας απέναντι σε εσάς.

Η παρούσα πολιτική συντάχθηκε από την εταιρεία ΑΕΘΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. (εφεξής «εταιρεία») με έδρα την Εμ. Μπενάκη 25, 10678, Αθήνα, Ελλάδα, τηλ. 2103801139, e-mail info@aethon.gr και αφορά την πολιτική της εταιρείας σχετικά με την συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας http(s)://aethon.gr/ αλλά και τις κατά περιπτώσεις και κατά έργο συλλογές δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων ή άλλων μέσων υπό την προϋπόθεση ότι είστε φυσικό πρόσωπο.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρακάτω Πολιτική, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η Πολιτική Απορρήτου αποτελείται από τα παρακάτω άρθρα:

 

Γενικές Πληροφορίες – Ορισμοί

1. Προσωπικά Δεδομένα

Η εταιρεία μας υιοθετεί πλήρως τον ορισμό των προσωπικών δεδομένων όπως στο άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – GDPR 2016/679/ΕΕ*. Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων είτε ιδιωτών είτε επαγγελματιών, όπως διεύθυνση IP, τοποθεσία, όνομα, email κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός ατόμου (στο εξής «Προσωπικά Δεδομένα»).

2. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία μας υιοθετεί πλήρως τον ορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων όπως στο άρθρο 4 του GDPR*. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

 

Λίγα λόγια για τα δεδομένα που συλλέγουμε

3. Πως συλλέγουμε δεδομένα;

Η εταιρεία συλλέγει δεδομένα με δύο πιθανούς τρόπους:

 1. μέσω του ιστοτόπου μας http(s)://aethon.gr/,
 2. μέσω ειδικά κατασκευασμένων ερωτηματολογίων.

Ο ιστότοπος http(s)://aethon.gr/ αποτελεί τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας, με περιεχόμενο σχετικό με τις υπηρεσίες, τα έργα και τα προϊόντα της εταιρείας. Επίσης, στον ιστότοπο δημοσιεύονται θέσεις εργασίας της εταιρείας**. Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα μας αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και θα φυλάσσονται σε αρχείο υπ’ ευθύνη της Εταιρείας.

Η εταιρεία κατασκευάζει και εκτελεί ερωτηματολόγια με στόχο τη συλλογή δεδομένων από τους χρήστες. Αυτά τα ερωτηματολόγια κατασκευάζονται με χρήση ειδικών προγραμμάτων όπως το Google Forms, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και θα φυλάσσονται σε αρχείο υπ’ ευθύνη της Εταιρείας.

4. Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε;

Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα της εταιρείας, συλλέγουμε:

 • Διεύθυνση IP από την οποία συνδέεστε
 • Ημερομηνία και ώρα σύνδεσης στον ιστότοπο της εταιρείας
 • Την ποσότητα των αιτούμενων από εσάς δεδομένων
 • Το συγκεκριμένο URL που επισκεφθήκατε
 • Το URL από το οποίο πλοηγηθήκατε στον ιστότοπο της εταιρείας
 • Τον browser που χρησιμοποιείτε

Εκτός της διεύθυνσης IP, τα υπόλοιπα δεδομένα ανωνυμοποιούνται και συναθροίζονται με δεδομένα άλλων χρηστών με τρόπο που να είναι αδύνατο να αναγνωριστεί ένα άτομο.

Κατά την εκτέλεση ερωτηματολογίων, μπορούν να ζητηθούν διάφορα προσωπικά δεδομένα από εσάς όπως: όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, email, ηλικία, εισόδημα, τοποθεσία κ.α. Κάθε ερωτηματολόγιο αναφέρει ευκρινώς τη φύση των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε.

5. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Όσον αφορά τον ιστότοπο της εταιρείας http(s)://aethon.gr/ συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της ιστοσελίδας και ιδίως για:

 1. Να εξασφαλίζουμε πως ο ιστότοπός μας θα είναι συνεχώς διαθέσιμος αναλύοντας τα δεδομένα επισκεψιμότητας
 2. Να βελτιώνουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας αναλύοντας δεδομένα επισκεψιμότητας και δημοφιλίας των σελίδων
 3. Να βελτιώνουμε την προσβασιμότητα στην ιστοσελίδα μας αναλύοντας τις χώρες από τις οποίες επισκέπτονται οι χρήστες και τους browser που χρησιμοποιούν (cross-browser functionality)

Όσον αφορά την συλλογή δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων, συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με την εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας για ένα έργο ή των σκοπών της εταιρείας για την δημιουργία μοντέλων, αλγορίθμων και γενικότερα συστημάτων που εισάγονται σε προϊόντα της εταιρείας.

6. Νομική βάση επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων

Η επεξεργασία των στοιχείων των φυσικών προσώπων στηρίζεται στη συναίνεσή σας.

 

Χρήση των δεδομένων σας

7. Οι Εκτελούντες την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας (αποδέκτες)

Η εταιρεία ορίζει συγκεκριμένο προσωπικό της εταιρείας ή συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας ως αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων σας. Αυτοί εκτελούν την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας πάντα για συγκεκριμένους σκοπούς. Εφόσον το ζητήσετε ρητά ή εφόσον απαιτηθεί εκ νόμου, ενδέχεται να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

8. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με της εταιρεία:

 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να μη στέλνουν τα δεδομένα σας σε τρίτους σε καμία περίπτωση,
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό GDPR*.

9. Σχετικά με τον διαμοιρασμό των Προσωπικών σας Δεδομένων σε τρίτους εγκατεστημένους σε άλλες χώρες

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να σταλούν σε εταιρείες και οργανισμούς στο εξωτερικό, εντός ή εκτός Ε.Ε., με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση, η εταιρεία λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας κατά συμμόρφωση με τα άρθρα 46, 47 του GDPR*. Συγκεκριμένα, η εταιρεία έχει δεσμευτεί συμβατικά με κάθε εταιρεία στην οποία στέλνονται τα δεδομένα σας να τηρηθούν τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 8 της παρούσα Πολιτικής και επιπλέον, για εταιρείες εκτός Ε.Ε., (οι Εκτελούντες) να απονέμουν ρητώς εκτελεστά δικαιώματα στα υποκείμενα των δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

10. Διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων

Όλα τα δεδομένα σας που έχουν σωρεύονται κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας ανωνυμοποιούνται και συσσωρεύονται με δεδομένα άλλων χρηστών κάθε μέρα με τρόπο που είναι αδύνατο να αναγνωριστεί ένα άτομο. Μόνη εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα, αποτελεί η διεύθυνση IP η οποία διαγράφεται ανά μήνα.

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας που συλλέγονται μέσω ερωτηματολογίων διαγράφονται μετά το πέρας του έργου. Η αποθήκευση των Προσωπικών Δεδομένων σας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το διάστημα του 1 χρόνου από την ημέρα συλλογής τους.

11. Ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων

Δεσμευόμαστε και εγγυόμαστε να διαφυλάσσουμε και να προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα από επιθέσεις και κακόβουλη χρήση ή κλοπή. Η εταιρεία έχει λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Ανανεώνουμε ή τροποποιούμε τα εν λόγω μέτρα όταν κρίνεται απαραίτητο.

12. Υπάρχουν διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων κατά την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων;

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

Στην ιστοσελίδα μας http(s)://aethon.gr/ γίνεται χρήση Cookies**, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεσή σας.

 

Τα δικαιώματά σας

13. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Κατά το GDPR*, τα δικαιώματά σας είναι τα παρακάτω:

 • Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα: Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών προσωπικών δεδομένων: Αν διαπιστώσετε λάθος στα δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε.
 • Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθηΜπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας ανακαλώντας την συναίνεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση. Γενικώς, εφόσον δεν ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας, η εταιρεία ακολουθεί τους κανόνες διαγραφής όπως ορίζονται στο άρθρο 10 της παρούσας Πολιτικής.
 • Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει σε αναγνώσιμη μορφή ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίαςΜπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.
 • Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας: Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας. Σε αυτή την περίπτωση θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

14. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας σχετικό αίτημα στην διεύθυνση της εταιρείας ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας (info@aethon.gr) με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/διόρθωσης/διαγραφής/περιορισμού/εναντίωσης» με ακριβή και σαφή περιγραφή του αιτήματος σας. Η εταιρεία θα εξετάσει το αίτημά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό σχετικά με τις κινήσεις που θα κάνουμε για να το ικανοποιήσουμε.

15. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Η εταιρεία θα απαντήσει στα αιτήματά σας χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Εφόσον το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας, ενδέχεται να ζητήσουμε από εσάς παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε. Η εταιρεία ενδέχεται να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση μίας αιτούμενης ενέργειας εφόσον το αίτημά σας κριθεί αβάσιμο ή υπερβολικό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των αιτημάτων σας μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο της εταιρείας 210 3801139.

 

Ισχύον Δίκαιο και Επίλυση Διαφορών

16. Ποιο είναι το δίκαιο που διέπει την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από εμάς;

Για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, η εταιρεία υπακούει στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – GDPR 2016/679/ΕΕ***, και εν γένει στο ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

17. Πού μπορείτε να προσφύγετε αν πιστεύετε πως παραβιάζουμε το ισχύον Δίκαιο;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στοιχεία επικοινωνίας: http://www.dpa.gr/), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

18. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Η ενημέρωση της παρούσας Πολιτικής γίνεται όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε μέσω ανακοίνωσης στα κοινωνικά δίκτυα και μέσω ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα μας.

 

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας Δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στο Νόμιμο Εκπρόσωπο της ΑΕΘΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. στο τηλέφωνο 2103801139 ή στην Δ/νση Εμ. Μπενάκη 25, 10678, Αθήνα ή στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) info@aethon.gr.

 

* Δείτε το κείμενο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-GDPR (Regulation (EU) 2016/679) στο EUR-Lex

** Συγκεκριμένα για την αποστολή βιογραφικών και την επεξεργασία τους από την εταιρεία, έχουν θεσπιστεί ειδικοί όροι που μπορείτε να διαβάσετε εδώ

*** Μπορείτε να δείτε την Πολιτική Cookies της εταιρείας εδώ