Προηγμένες Τεχνολογίες Οχημάτων

Τα οχήματα εξελίσσονται σε ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο αυτοματισμού. Ο ρόλος του οδηγού θα εξαφανιστεί σύντομα, ενώ ο έλεγχος των οχημάτων θα παραδοθεί σε μηχανήματα με ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), τα οποία θα είναι υπεύθυνα για όλα τα καθήκοντα οδήγησης. 

Πλήρως Συνδεδεμένα και Αυτοματοποιημένα Οχήματα αναμένονται να εμφανιστούν εντός της δεκαετίας του 2020. Ωστόσο, θα χρειαστεί να επιλυθούν πολλές πτυχές των μεταφορών πριν από την υλοποίηση τέτοιων οχημάτων. Η ΑΕΘΩΝ είναι έτοιμη να βοηθήσει τους συνεργάτες σε διάφορες πτυχές των Τεχνολογιών Αυτοματοποιημένων Οχημάτων, οι οποίες θα βοηθήσουν στην καλύτερη ενσωμάτωση των αυτόματων οχημάτων στην πόλη και στην καλύτερη υιοθέτηση από τους επιβάτες.

Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού

Τα συνδεδεμένα και αυτοματοποιημένα οχήματα είναι εξοπλισμένα με πολλαπλές τεχνολογίες που εμπίπτουν στην κατηγορία των Προηγμένων Συστημάτων Υποβοήθησης Οδηγού (Advanced Driver Assistance Systems ή ADAS). Τα ADAS είναι τεχνολογίες όπως, για παράδειγμα, το Adaptive Cruise Control (διατήρηση της ταχύτητας χωρίς παρέμβαση του χρήστη) και το Lane Assistance (επιστροφή του οχήματος στη λωρίδα αν υπάρχει ρίσκο για σύγκρουση). Οι τεχνολογίες ADAS στοχεύουν στην αύξηση της ασφάλειας των οχημάτων και της οδικής κυκλοφορίας με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των λειτουργιών οδήγησης, όταν εντοπίζεται μια επικίνδυνη κατάσταση ή όταν ο οδηγός το ζητήσει. Πρόκειται για μια τεχνολογία, προκάτοχο της πλήρης αυτοματοποίησης, η οποία θα υπάρχει στα οχήματα για πολλά χρόνια.

Η ΑΕΘΩΝ έχει εμπειρία στο σχεδιασμό της λειτουργίας των συστημάτων ADAS, προκειμένου να αυξήσει την ασφάλεια του αυτοκινήτου και της οδικής ασφάλειας αλλά και να βελτιώσει τις συνθήκες δικτύου. Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιούμε εξελιγμένα μαθηματικά μοντέλα για τον έλεγχο των αυτοκινήτων, βασισμένα στις εκτεταμένες γνώσεις μας σχετικά με τη μεταφορά και την μοντελοποίηση κυκλοφορίας.

Η ΑΕΘΩΝ έχει εμπειρία στο σχεδιασμό της λειτουργίας των συστημάτων ADAS, προκειμένου να αυξήσει την ασφάλεια του αυτοκινήτου και της οδικής ασφάλειας αλλά και να βελτιώσει τις συνθήκες δικτύου.

Προσομοιώνοντας την εποχή του μέλλοντος

Η τοποθέτηση ενός Συνδεδεμένου και Αυτοματοποιημένου οχήματος στο δρόμο δεν είναι σε καμία περίπτωση ένα τετριμμένο έργο, ειδικά όταν οι επιπτώσεις του δεν είναι ακόμη πλήρως γνωστές. Διαφορετικά συστήματα ADAS και διαφορετικές εκδόσεις ελέγχου οχημάτων (δηλαδή, διαφορετικοί αλγορίθμοι αυτοματισμού από κάθε κατασκευαστή) μπορεί να επηρεάζουν την κυκλοφορία διαφορετικά. Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης των λογισμικών προσομοίωσης, ο καθορισμός των επιπτώσεων των συνδεδεμένων και αυτοματοποιημένων οχημάτων στην κυκλοφορία καθώς και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωσή τους είναι πολύ σημαντικές. Για παράδειγμα, μια πόλη μπορεί να χρειαστεί να καταλάβει πώς θα αλλάξει η κυκλοφορία σε οδικά τμήματα, όταν υπάρχουν αυτοματοποιημένα οχήματα ή ένας κατασκευαστής μπορεί να χρειαστεί να ελέγξει τις επιδράσεις ενός συστήματος ελέγχου στην κυκλοφορία.

Η ΑΕΘΩΝ μπορεί να παραμετροποιήσει το λογισμικό προσομοίωσης για να αναλάβει την ευθύνη για την ύπαρξη Συνδεδεμένων και Αυτοματοποιημένων Οχημάτων και οχημάτων εξοπλισμένων με ADAS και να εκπονήσει μελέτη επιπτώσεων στην κυκλοφορία, η οποία θα βοηθήσει τόσο τους κατασκευαστές όσο και τις πόλεις, ώστε να προσαρμόσουν καλύτερα τις τεχνολογίες και την πολιτική αντίστοιχα.

Ενσωμάτωση με την πόλη

Όπως συμβαίνει και με τα οχήματα, έτσι και οι πόλεις αλλάζουν και γίνονται πιο έξυπνες. Εγκαθίστανται νέα λογισμικά αισθητήρων και αναλυτικών στοιχείων που παρέχουν νέες δυνατότητες παρακολούθησης και ελέγχου της κυκλοφορίας. Οι πόλεις εφαρμόζουν έξυπνες υποδομές και έξυπνες εφαρμογές παροχής πληροφοριών που δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες και στις υποδομές να ανταποκριθούν σε διάφορες περιστάσεις. Η ύπαρξη Συνδεδεμένων και Αυτοματοποιημένων Οχημάτων είναι μια νέα, σημαντική μεταβλητή που πρέπει να εξεταστεί. 

Σε τεχνολογικό επίπεδο, μια πόλη πρέπει να ερευνήσει και να εφαρμόσει νέα συστήματα συλλογής δεδομένων μεταξύ των οχημάτων και των υποδομών (V2I, I2V), νέα μέτρα ελέγχου και διαδικασίες διαχείρισης της κυκλοφορίας. Στο επίπεδο λήψης αποφάσεων/πολιτικής, η πόλη απαιτεί πληροφορίες σχετικά με διάφορες πτυχές, όπως πτυχές μετάβασης (μικτή διείσδυση Αυτοματοποιημένων Οχημάτων) ή επίδραση των Συνδεδεμένων και Αυτοματοποιημένων Οχημάτων στις δημόσιες μεταφορές.

Η ΑΕΘΩΝ εκτελεί έρευνα αιχμής για διάφορες πτυχές σχετικά με την υλοποίηση και την ένταξη των Συνδεδεμένων και Αυτοματοποιημένων Οχημάτων σε μια πόλη, από τη διαχείριση της κυκλοφορίας έως τη μελέτη ενδογενών ανθρώπινων παραγόντων που σχετίζονται με την αυτοματοποίηση των οχημάτων. Η τεχνογνωσία και η γνώση της ΑΕΘΩΝ μπορούν να βοηθήσουν τις πόλεις να προετοιμαστούν και να προσαρμοστούν για την εμφάνιση των Συνδεδεμένων και Αυτοματοποιημένων Οχημάτων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης μιας πόλης, από πολιτική μέχρι τεχνική διαχείριση.

Οι πόλεις εφαρμόζουν έξυπνες υποδομές και έξυπνες εφαρμογές παροχής πληροφοριών που δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες και στις υποδομές να ανταποκριθούν σε διάφορες περιστάσεις. Η ύπαρξη Συνδεδεμένων και Αυτοματοποιημένων Οχημάτων είναι μια νέα, σημαντική μεταβλητή που πρέπει να εξεταστεί.

Υιοθέτηση και συμπεριφορικές πτυχές

Μία από τις πιο σημαντικές πτυχές για τα Συνδεδεμένα και Αυτοματοποιημένα Οχήματα είναι η υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας από τους χρήστες. Οι κατασκευαστές εφαρμόζουν υπερσύγχρονες προσεγγίσεις σχεδιασμού διεπαφών ανθρώπου-μηχανής για επιβάτες όλων των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των Αυτοματοποιημένων Οχημάτων, με στόχο τη βελτίωση του ποσοστού υιοθέτησης. Ωστόσο, ο καινοτόμος σχεδιασμός ενδέχεται να μην επαρκεί εάν οι συνθήκες δεν προσαρμοστούν με τον τόπο εφαρμογής. Οι αγοραστές Αυτοματοποιημένων Οχημάτων θα εξετάσουν διαφορετικές πτυχές των οχημάτων, όπως η ασφάλιση αυτοκινήτων, πρώτες βοήθειες, το αστικό περιβάλλον και πολλά άλλα.

Η ΑΕΘΩΝ μπορεί να βοηθήσει τα ενδιαφερόμενα μέρη να αναλύσουν και να εξελίξουν τα τρέχοντα συστήματά τους για να προσαρμοστούν στα πρότυπα συμπεριφοράς των χρηστών των Συνδεδεμένων και Αυτοματοποιημένων Οχημάτων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μοντελοποίηση της συμπεριφοράς και της αντίδρασης των χρηστών ως προς τα Αυτοματοποιημένα Οχήματα, βάσει των αναγκών και των απαιτήσεων των χρηστών. Η ΑΕΘΩΝ έχει σημαντική εμπειρία σε θέματα συμπεριφοράς για ταξιδιώτες και την ικανότητα δημιουργίας μοντέλων, όπως η μοντελοποίηση της ζήτησης, η στάση των αγοραστών χρησιμοποιώντας τη θεωρία μεταμέλειας (remorse theory) και πολλά άλλα, βασισμένα στη συμπεριφορά των χρηστών και με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας.