Δημιουργία Ψηφιακών Εργαλείων

Δημιουργία εργαλείων με γνώμονα τη χρηστικότητα και την αποτελεσματικότητα

Δημιουργούμε διαδικτυακά εργαλεία και πλατφόρμες (web tools/online platforms) τα οποία ενσωματώνουν λύσεις που αφορούν τις Έξυπνες Πόλεις, την Εφοδιαστική Αλυσίδα, τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, την Μηχανική Δεδομένων, τις υπηρεσίες προς τους μετακινούμενους και πολλά άλλα.

Στην ΑΕΘΩΝ, παρέχουμε πλήρη σειρά υλοποίησης λύσεων, από την αναγνώριση του προβλήματος και τη δημιουργία της ιδέας έως την παράδοση λογισμικού. Πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε λύση πρέπει να είναι αυτοματοποιημένη και εύχρηστη παρέχοντας ως τελικό παραδοτέο ένα απτό προϊόν.

Λειτουργικές Λύσεις

Αναπτύσσουμε διαδικτυακές πλατφόρμες που καλύπτουν το πλήρες εύρος τον τομέων ενασχόλησης και των υπηρεσιών μας. Πιστεύουμε πως η απλή σχεδίαση μιας λύσης δεν είναι επαρκής, θα πρέπει η λύση να εφαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί για να αναδείξει την αξία της.

Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε τις δεξιότητες μας στη σχεδίαση λογισμικού, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας βάσεων δεδομένων, ανάπτυξης back-end/front-end, δημιουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών (π.χ. API), module containerization (π.χ. Docker) στην ανάπτυξη πλατφορμών και άλλου λογισμικού.

Ενσωμάτωση Συστημάτων

Η ΑΕΘΩΝ διαθέτει τεχνολογικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης έργων, παρέχοντας έναν εξαιρετικό συνδυασμό για την ενσωμάτωση συστημάτων. Σχεδιάζουμε λογισμικά κατόπιν αναγνώρισης των αναγκών και ανάλυσης των απαιτήσεων  ώστε να εκτελέσουμε λειτουργικό σχεδιασμό των προϊόντων.

Παρέχουμε υπηρεσίες ανάπτυξης για να προσαρμόσουμε τις λύσεις μας στις ανάγκες του πελάτη και διαμορφώνουμε την εκάστοτε υποδομή, τo ενδιάμεσο λογισμικό και την εγκατάστασή του, την παραμετροποίηση του συστήματος ώστε οι λύσεις μας να υλοποιηθούν.

Παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης των χρηστών μας μέσω σεμιναρίων, εγχειριδίων λογισμικού και υποστήριξης τύπου help-desk. Χρησιμοποιούμε τις τελευταίες τεχνικές διαχείρισης έργων που εξασφαλίζουν διαφάνεια και αποτελεσματική επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα ενσωμάτωσης των εκάστοτε συστημάτων.

Ολοκληρωμένο λογισμικό ενσωματωμένο στην εκάστοτε ανάγκη

Στην ΑΕΘΩΝ αναπτύσσουμε ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις βασιζόμενοι σε καινοτόμες τεχνολογίες και τενχολογίες αιχμής. Σκοπεύουμε να ηγηθούμε στην αγορά σε τεχνολογίες συναφείς με τη συγκοινωνιακή τεχνική που διευκολύνει τις Έξυπνες Πόλεις, την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών.

Επίσης, υποστηρίζουμε ενεργά όλους τους φορείς στον τομέα των μεταφορών, των δημοσίων συγκοινωνιών, των δήμων, της περιφερειακής διακυβέρνησης και άλλων οργανισμών για τη δημιουργία εξατομικευμένων λύσεων. Λόγω της εγγενούς φύσης του συνδυασμού της Συγκοινωνιακής Τεχνικής και του προγραμματισμού, έχουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα να παρέχουμε μια λύση από το στάδιο της ιδέας έως το στάδιο ενός πλήρους λειτουργικού προϊόντος.

Ανάπτυξη προϊόντων στο πλαίσιο των μεταφορών

Ο συνδυασμός της συγκοινωνιακής τεχνικής και του προγραμματισμού παρέχει ένα εξαιρετικά ευρύ πλαίσιο επίλυσης προβλημάτων. Μπορούμε να κατανοήσουμε και να ποσοτικοποιήσουμε συγκοινωνιακά προβλήματα, να δημιουργήσουμε λύσεις και να τα ενσωματώσουμε σε ένα αποδοτικό λογισμικό, αντιμετωπίζοντας με αυτόν τον τρόπο όλο το φάσμα της επίλυσης προβλημάτων.

Πιστεύουμε ότι η καινοτομία είναι ένα μίγμα μιας πρωτότυπης ιδέας και της τεχνικής αυτοματοποίησης: έχουμε ένα μοναδικό συνδυασμό πολυεπιστημονικών δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με το σύγχρονο σύστημα μεταφορών και συγκοινωνιών.