Διαχείριση Υποβολής Προτάσεων

Δίνοντας υπόσταση σε ιδέες

Η συγγραφή προτάσεων για Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, δημοπρασίες ή οποιοδήποτε άλλη πρόσκληση προς χρηματοδότηση καινοτόμων ιδεών, είναι μια διαδικασία που απαιτεί βαθιά γνώση σχετικά με τις σύγχρονες και εξορθολογισμένες διαδικασίες για τη δημιουργία μιας εξαιρετικής πρότασης. Μια άριστη πρόταση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προσδοκίες των αξιολογητών, τα κριτήρια ανάθεσης και συγκεκριμένα θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση και τα οποία μόνο έμπειρες ομάδες μπορούν να αντιμετωπίσουν.

Επενδύουμε σε συνεργασίες και υποστηρίζουμε τους πελάτες μας να συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκές προτάσεις έργων, δημοπρασίες και άλλες προσκλήσεις χρηματοδότησης καινοτόμων ιδεών στους τομείς των Μεταφορών & Κινητικότητας, των Έξυπνων Πόλεων, των Εμπορευματικών Μεταφορών και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της ψηφιακής καινοτομίας και άλλων. Συντονίζουμε τη συγγραφή προτάσεων και εκτελούμε ένα ενδελεχές σχέδιο διαχείρισης έργων που είναι σε θέση να παράγει μια εξαιρετική πρόταση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οικοδόμηση - από τη σκέψη στην πράξη

Βασιζόμενοι στο υπόβαθρο μας ως τεχνολογική εταιρεία και στην εμπειρία μας στην παραγωγή τεχνολογικών εφαρμογών, κατανοούμε τη σημασία της «οικοδόμησης» μιας ιδέας. Με τον όρο οικοδόμηση παρομοιάζεται η διαδικασία από τη σύλληψη της ιδέας έως την αποτύπωση της στο χαρτί λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένους στόχους και το πεδίο εφαρμογής της. Αυτή η διαδικασία απαιτεί βαθιά έρευνα σε προηγούμενα έργα, κατανόηση του σημερινού επιπέδου έρευνας και της προστιθέμενης αξίας που θα προσφέρει η πρόταση/ιδέα.

Η “Οικοδόμηση” μιας ιδέας δεν αποτελεί μόνο εσωτερική δραστηριότητα, αφού η απόκτηση των απαιτούμενων πληροφοριών μπορεί να απαιτεί συμμετοχή και άλλων φορέων ως κοινοπραξία. Μέσω της κοινοπραξίας, διάφορες απόψεις μπορούν να προσληφθούν και να ενσωματωθούν στην πρόταση, εξασφαλίζοντας τη διεπιστημονικότητα και τη σφαιρικότητα της πρότασης. Για την οικοδόμηση και τη σύνταξη προτάσεων, στην ΑΕΘΩΝ εφαρμόζουμε μια πολυσύνθετη μέθοδο διαχείρισης έργων «Lean startup method».

Συμμετοχικός Σχεδιασμός

Είτε μια πρόταση αντιμετωπίζεται από ένα μεμονωμένο φορέα είτε μια κοινοπραξία φορέων, είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις όλων των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και επιχειρηματικών γνώσεων της ΑΕΘΩΝ, ώστε να δημιουργηθεί μια πρόταση εξαιρετικής τελικής ποιότητας σε όλες τις πτυχές: την αριστεία της πρότασης, το αντίκτυπο και την εφαρμογή αυτής.

Ο συμμετοχικός σχεδιασμός στη σύνταξη προτάσεων περιλαμβάνει τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών για τον προσδιορισμό των ελλείψεων, την εξεύρεση λύσεων και την ολιστική αντιμετώπιση της θεματικής ενότητας. Για το σκοπό αυτό, εκτός από τη συμβατική δομή των συναντήσεων χρησιμοποιούμε και άλλα εργαλεία συμμετοχής όπως δημοσκοπήσεις, pair working κ.α. Αυτό εξασφαλίζει, ότι κάθε μέλος της ομάδας συμμετέχει ενεργά και έχει τα κατάλληλα επικοινωνιακά μέσα για να διαμοιραστεί ιδέες που βελτιώνουν την πρόταση.

Διαχείριση Έργων

Η συγγραφή προτάσεων είναι ένα έργο. Στην ΑΕΘΩΝ το διαχειριζόμαστε χρησιμοποιώντας συμβατικές και εναλλακτικές προσεγγίσεις, δημιουργώντας ένα ξεκάθαρο πλάνο-πλαίσιο αρμοδιοτήτων για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς βασιζόμενοι στις μεθόδους Agile/Lean startup, οι οποίες εξασφαλίζουν το συμμετοχικό σχεδιασμό και την επιτυχή εκτέλεση του έργου. Η διαχείριση του έργου, ειδικά στη συγγραφή προτάσεων, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την σαφή επικοινωνία και η ΑΕΘΩΝ χρησιμοποιεί πολλαπλά μέσα για την επίτευξή της.