Περιβαλλοντικές Μελέτες

Βιώσιμες πόλεις με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που εξυπηρετούν τους πολίτες και παρέχουν ποιότητα ζωής

Ο σχεδιασμός με στόχο μία πόλη να είναι φιλική προς το περιβάλλον και ώστε οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα να είναι χαμηλές, είναι ο στόχος κάθε πόλης και κοινότητας που θέτει ως προτεραιότητα την ποιότητα ζωής των πολιτών της. Βοηθάμε τις πόλεις, τους παρόχους μεταφορών και τους δημόσιους φορείς να αξιολογούν, να σχεδιάζουν και να αντιμετωπίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πόλεων.

Αναλύοντας την ποιότητα της ζωής

Ο στόχος της παροχής περιβαλλοντικών συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι να ποσοτικοποιήσουμε, να μετρήσουμε και να αξιολογήσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Εφαρμόζουμε τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες σε συγκοινωνιακά έργα μεταφορών που σχετίζονται με τις υποδομές όπως:  η κατασκευή νέων χώρων στάθμευσης, η αύξηση της ζώνης κάλυψης των λεωφορείων, η αύξηση του κόστους στάθμευσης.

Οι περιβαλλοντικές συμβουλευτικές υπηρεσίες εφαρμόζονται ως μέρος του συγκοινωνιακού σχεδιασμού μεταφορών ή προγραμματισμού έργων και στην ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ήδη ολοκληρωμένων έργων, σύμφωνα με τον κύκλο προγραμματισμού-κατασκευής-αξιολόγησης. Το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής είναι άρρηκτα συνδεδεμένες έννοιες. Η ΑΕΘΩΝ μπορεί να παρέχει μετρήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να ποσοτικοποιήσει τη γνώμη του κοινού σχετικά με την ποιότητα ζωής. Οι πολίτες είναι οι τελικοί χρήστες όλων των συγκοινωνιακών έργων μεταφοράς. Οι ιδέες και οι απόψεις αυτών μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν κατά τη δημιουργία μιας επακριβής έκθεσης περιβαλλοντικής αξιολόγησης.

Περιβαλλοντικές λύσεις

Η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποτελεί το αρχικό βήμα για την παροχή λύσεων που έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Αναγνωρίζουμε τις βασικές παραμέτρους που επηρεάζουν το περιβάλλον και μπορούν να παράγουν λύσεις οι οποίες εξομαλύνουν τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή παρέχουν θετικό αντίκτυπο για το περιβάλλον και τη ζωή των πολιτών. Έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε στρατηγικές nugding, να προτείνουμε αλλαγές σε συγκοινωνιακά έργα μεταφορών που σχετίζονται με την υποδομή και τις δραστηριότητες λειτουργίας, οι οποίες να συμβάλλουν στην μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Αναλύουμε τις επιπτώσεις των λύσεών μας μέσω μοντέλων που ποσοτικοποιούν τις πιθανές επιπτώσεις. Πραγματοποιούμε ανάλυση ευαισθησίας στις προτεινόμενες λύσεις για την τελειοποίηση αυτών και μπορούμε να οργανώσουμε κοινές δραστηριότητες με τους ενδιαφερόμενους φορείς (π.χ. πολίτες, κυβερνητικούς υπαλλήλους, εμπειρογνώμονες) για την πρόσθετη βελτίωση των προτεινόμενων λύσεων.