Διαχείριση Έργων

Η αποδοτικότητα και η ευελιξία είναι οι βασικές μας αξίες στη διαχείριση έργων

Είμαστε μια εταιρεία που εργάζεται σε εκτέλεση έργων και ως εκ τούτου γνωρίζουμε τα οφέλη από την καλή διαχείριση αυτών. Χρησιμοποιούμε τις μεθόδους Agile, Waterfall και V-model για τα έργα που διαχειριζόμαστε.

Παραδοσιακά αποτελεσματική

Για τα συνεργατικά έργα που απαρτίζονται από πολλούς εταίρους χρησιμοποιούμε την προσέγγιση διαχείρισης έργων waterfall, παρέχοντας μια αποτελεσματική και ολοκληρωμένη επισκόπηση για όλους τους εταίρους και τους ενδιαφερόμενους. Μέσω των ισχυρών τεχνικών δεξιοτήτων μας στον τομέα της Συγκοινωνιακής Τεχνικής, της Ανάπτυξης Τεχνολογικών Προϊόντων και της Μηχανικής Δεδομένων, είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε την εξέλιξη και την ανάπτυξη ενός έργου, δημιουργώντας ρεαλιστικά ορόσημα (milestones) και παραδοτέα.

Επίσης, είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε ένα σύστημα διαχείρισης έργων που βασίζεται στο V model και επικεντρώνεται στη δοκιμή προϊόντων. Το V model είναι μια αυστηρά δομημένη και αποδεδειγμένη διαδικασία, η οποία μπορεί να μετατρέψει μια ιδέα σε ένα δοκιμασμένο προϊόν και αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για κάθε διαχειριστή έργου, ειδικά στους διαχειριστές Ανάπτυξης Προϊόντων.

Ευέλικτη και ανθεκτική

Οι δομές διαχείρισης έργου πρέπει να είναι ευέλικτες ώστε να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και απαιτήσεις. Σε κάθε έργο μπορούμε επίσης να εφαρμόσυμε τεχνικές διαχείρισης της μεθόδου Agile. Η χρησιμότητα της μεθόδου Agile γίνεται καλύτερα αντιληπτή στην πράξη, δεδομένου ότι προωθεί την χρήση της επικοινωνίας και της κατανόησης ξεπερνώντας αυστηρούς περιορισμούς. Αυξάνει τις συνδέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας και επενδύει στην ομαδική εργασία για να ξεπεράσει τα εμπόδια. Αυτές είναι και οι αρχές που εφαρμόζονται στην ΑΕΘΩΝ.

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση

Χρησιμοποιούμε την προσέγγιση του Project Management Professional για τη διαχείριση έργων, από την ανάλυση των ενδιαφερομένων μερών μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι το τεχνικό αντικείμενο ενός έργου είναι μόνο «η κορυφή του παγόβουνου». Ένα έργο περιλαμβάνει συνεχείς διαπραγματεύσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και των διαχειριστών του έργου, συνεχή διαχείριση των προσδοκιών του έργου και καλή παρουσίαση του. Αυτές είναι δεξιότητες που χαρακτηρίζουν έναν καλό διαχειριστή έργων και τις εφαρμόζουμε σε όλα τα έργα μας.

Η συνεχής εποπτεία και η διασφάλιση της ποιότητας του έργου αποτελούν επίσης ισχυρά χαρακτηριστικά της ΑΕΘΩΝ. Εφαρμόζουμε ισχυρά συστήματα παρακολούθησης του έργου που μας επιτρέπουν την προληπτική δράση ώστε να υποστηρίζουμε και να ενισχύουμε τις τεχνικές εργασίες που εκτελούνται σε ένα έργο.