Μοντέλα Κυκλοφορίας και Μεταφορών

Η μοντελοποίηση του δικτύου μεταφορών προσφέρει γνώση για τη λήψη στρατηγικών και σε πραγματικό χρόνο αποφάσεων

Στην ΑΕΘΩΝ χρησιμοποιούμε προηγμένους συγκοινωνιακούς αλγορίθμους και μεθόδους βελτιστοποίησης για την μοντελοποίηση του δικτύου μεταφορών με στόχο:

  • τη βελτίωση της πολυτροπικότητας των μεταφορών μέσω της καλύτερης κατανόησης των εξαρτήσεων μεταξύ των διαφορετικών μέσων μεταφοράς,
  • το βελτιωμένο σχεδιασμό του δικτύου με στρατηγικό προγραμματισμό και προγραμματισμό λειτουργιών σε πραγματικό χρόνο,
  • τα καλύτερα μοντέλα ασφάλειας και οδικής ασφάλειας,
  • τις βελτιωμένες λειτουργίες εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω καλύτερων μοντέλων δρομολόγησης.

Πολυτροπικότητα: μεταβλητές μοντελοποίησης

Η πολυτροπικότητα είναι η έννοια της χρήσης μιας αλυσίδας διαφορετικών τρόπων μετακίνησης για την επίτευξη ενός ταξιδιού και συνδέεται την έννοια της απρόσκοπτης μετακίνησης. Η ΑΕΘΩΝ διαθέτει σημαντική εμπειρία σχετικά με τις εξαρτήσεις και τις διασυνδέσεις των διαφόρων μέσων μεταφοράς, όπως οι δημόσιες μεταφορές, το αυτοκίνητο, το ποδήλατο, η αεροπορία, η ναυτιλία και η εφοδιαστική.

Αυτή η εμπειρία, σε συνδυασμό με τις τελευταίες προηγμένες τεχνικές μοντελοποίησης που προέρχονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Συγκοινωνιακή Τεχνική, οδηγούν σε μια βελτιωμένη εκτίμηση, αναπαράσταση, πρόβλεψη και σχεδιασμό του δικτύου και των τρόπων λειτουργίας του.

Στρατηγικός και σε πραγματικό χρόνο σχεδιασμός

Στην ΑΕΘΩΝ, έχουμε την ικανότητα να δημιουργούμε στρατηγικά σχέδια για γειτονιές, πόλεις και περιφέρειες ώστε να προσδιορίζεται η χρήση του δρόμου, η θέση τοποθέτησης των soft modes (π.χ. ποδήλατα, ηλεκτρικά μηχανάκια, πεζοί), η τοποθέτηση των στάσεων/σταθμών Δημόσιων Μέσων Μεταφορών και όλες τις άλλες πτυχές του σχεδιασμού του εκάστοτε δικτύου. Εκτελούμε μελέτες αξιολόγησης με στόχο τον προσδιορισμό των επιπτώσεων των παρεμβάσεων στις μεταφορές (π.χ. πεζόδρομοι, μείωση των ορίων ταχύτητας, δημιουργία χώρων στάθμευσης) σε οποιαδήποτε κλίμακα και για οποιοδήποτε μέσο μετακίνησης στο αστικό, προαστιακό ή περιφερειακό περιβάλλον.

Δημιουργούμε μοντέλα κυκλοφορίας που συμβάλουν στο συγκοινωνιακό σχεδιασμό χρησιμοποιώντας πραγματικού χρόνου (real time) δεδομένα και στη βελτιωμένη πρόβλεψη και εκτίμηση των επιπτώσεων που θα προκύψουν λόγω μη προβλεπόμενων συμβάντων όπως αλλαγή στο δίκτυο, εργασίες συντήρησης, κλείσιμο ενός δρόμου, προβλήματα των λεωφορείων/αμαξοστοιχιών, φυσικά φαινόμενα. Ο συνδυασμός μοντέλων που βασίζονται σε real time δεδομένα και των στρατηγικών μοντέλων, δημιουργεί ολιστικές λύσεις για το δίκτυο μεταφορών, οι οποίες είναι πολύτιμες για τους δήμους, τα κέντρα ελέγχου κυκλοφορίας, τους φορείς εκμετάλλευσης δημόσιων μεταφορών, τους φορείς παροχής logistics και τους διαχειριστές κέντρων μεταφορών – hub (π.χ. σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια, λιμάνια).

Ένα ασφαλές δίκτυο

Ο συγκοινωνιακός σχεδιασμός του δικτύου μεταφορών πρέπει να ανταποκρίνεται στα δυναμικά γεγονότα που συμβαίνουν στο δίκτυο, τα οποία εμπλέκονται άμεσα με τα φυσικά ή ανθρωπογενή φαινόμενα. Σχεδιάζουμε δίκτυα μεταφορών με γνώμονα την ευελιξία, διασφαλίζοντας τη ορθή λειτουργία αυτών και την προστασία των μετακινούμενων. Δημιουργούμε οργανωτικά σχέδια, τρόπους λειτουργίας και διαδικασίες για να διασφαλίσουμε ότι οι φορείς παροχής μεταφορών μπορούν να ανταποκριθούν σε απειλές και να επιλύσουν γρήγορα τα πιθανά/μη-αναμενόμενα προβλήματα. Για την επίτευξη του στόχου, χρησιμοποιούμε τη γνώση μας στις ανεπτυγμένες τεχνολογίες και εκμεταλλευόμαστε όλα τα τεχνολογικά εργαλεία όπως οι τεχνολογίες των κινητών τηλεφώνων μέχρι και τον τεχνολογικό εξοπλισμό των δρόμων.

Οραματιζόμαστε έναν κόσμο μηδενικών ατυχημάτων, όπου οι ταξιδιώτες κινούνται ελεύθερα και με ασφάλεια. Δημιουργούμε μοντέλα πρόβλεψης που μας επιτρέπουν να μοντελοποιήσουμε τους λόγους και τις πιθανές περιστάσεις που οδηγούν σε ατυχήματα, προτείνουμε λοιπόν μια σειρά ενεργειών για τη βελτίωση της Ασφάλειας της Κυκλοφορίας σε στρατηγικά και σε πραγματικό χρόνο επίπεδα σχεδιασμού.

Εφοδιαστική αλυσίδα - Logistics

Ο όρος Logistics καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύνθετων διαδικασιών που έχουν στόχο την οργάνωση και τη βελτίωση των συνθήκων μεταφοράς αγαθών σε σχέση με την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας. Η ΑΕΘΩΝ παρέχει την τεχνογνωσία και τα εργαλεία για τη δραστηριοποίηση σε πολύπλοκες διαδικασίες Logistics και παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής νέων τεχνολογιών και ευφυών μεθόδων. Οι τεχνολογικά προηγμένοι αλγόριθμοι δρομολόγησης χρησιμοποιούνται για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής διαχείρισης στόλου. Η ανάλυση των πολλαπλών κριτηρίων που πηγάζουν από τις παρούσες πολιτικές χρήσης και λειτουργίας, χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κανόνων που διέπουν τη διαδικασία . Τέλος, χρησιμοποιούνται εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων για την υποβοήθηση και διευκόλυνση της διοίκησης ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας – Logistics.

Ο στόχος της μοντελοποίησης των διαδικασιών Logistics ενός φορέα είναι να εντοπίσει τα σημεία συμφόρησης στη διαδικασία και να είναι σε θέση να παρέχει συμβουλές για τη λήψη αποφάσεων ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες καθημερινής λειτουργίας. Οι δείκτες απόδοσης προσδιορίζονται και εκτιμώνται, προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί και να μετρηθεί η βελτίωση των διαδικασιών logistics σε στρατηγικό επίπεδο και να ενισχυθεί ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός, ο βέλτιστος καταμερισμός πόρων και η δυνατότητα ανάπτυξης της επιχειρηματικής δράσης.