Προσομοίωση Κυκλοφορίας

Η απεικόνιση και εκτίμηση της συνεχώς εξελισσόμενης κυκλοφοριακής κατάστασης οδηγεί σε βελτιωμένες προβλέψεις κυκλοφορίας

Η προσομοίωση της κυκλοφορίας είναι θεμελιώδης λίθος στα Μοντέλα Κυκλοφορίας και Μεταφορών καθώς προσφέρει οπτικοποίηση των επιδράσεων των σχεδιαστικών αποφάσεων και επεμβάσεων στο κυκλοφοριακό δίκτυο. 

Στην ΑΕΘΩΝ, πιστεύουμε ότι οι λύσεις πρέπει όχι να παραμετροποιηθούν, να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και να τοποθετούνται μέσα στο εξελισσόμενο και συνεχώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο των κυκλοφοριακών συνθηκών. Η προσομοίωση της κυκλοφορίας επιτρέπει την εκτίμηση των επιπτώσεων των λύσεων λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της κυκλοφοριακής κατάστασης.

Εξέλιξη των Μετακινήσεων

Η κυκλοφορία προκύπτει από το συνδυασμό των συμβάντων στο οδικό δίκτυο και από τις αποφάσεις των μετακινούμενων. Στην ΑΕΘΩΝ, εφαρμόζουμε τις γνώσεις μας στα Μοντέλα Κυκλοφορίας και στις Συμπεριφορικές Μελέτες Μετακινούμενων σε συνδυασμό με την προσομοίωση κυκλοφορίας για να παρέχουμε μια καλύτερη εικόνα αυτής της εξελισσόμενης κυκλοφοριακής κατάστασης γεγονός που επιτρέπει την εις βάθος ανάλυση των επιπτώσεων της κυκλοφορίας και την καλύτερη προσαρμογή των προτεινόμενων λύσεων.

Η ΑΕΘΩΝ παρέχει πολλαπλά εργαλεία προσομοίωσης τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σε υπάρχοντα λογισμικά που χρησιμοποιούνται από τους συνεργαζόμενους φορείς ή μπορεί να δημιουργήσει μια εντελώς νέα προσομοίωση, μικροσκοπικής (δηλ. τμήμα οδού) ή μακροσκοπικής κλίμακας (δηλ. πόλη ή περιοχή).

Στο πλαίσιο της προσομοίωσης, οι νέες εξαρτήσεις/μεταβλητές της προσομοίωσης μπορούν να μελετηθούν αποτελεσματικά και να προσαρμοστούν στις ανάγκες του πελάτη και των μετακινούμενων. Στην ΑΕΘΩΝ, χρησιμοποιούμε την προσομοίωση κυκλοφορίας ως το θεμελιώδες μέσο επικύρωσης των λύσεων μας σχετικά με τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, Σχεδίαση Δικτύων, Οδική Ασφάλεια και Συμπεριφορικές Μελέτες Μετακινούμενων.

Οπτικοποίηση και λήψη αποφάσεων

Η προσομοίωση της κυκλοφορίας είναι το μέσο για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων καθώς επιτρέπει την εκτίμηση των επιπτώσεων που προκύπτουν από τις αλλαγές στο δίκτυο σε πραγματικό χρόνο. Στην ΑΕΘΩΝ, συνεργαζόμαστε με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για τη δοκιμή και την εφαρμογή διαφορετικών λύσεων και για τη μελέτη των επιπτώσεων διαφόρων συνθηκών κυκλοφορίας.

Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων μπορούν να χρησιμοποιούν την προσομοίωση κυκλοφορίας για την εκτίμηση των επιπτώσεων από το κλείσιμο δρόμων, άλλων κινδύνων και για τη δοκιμή νέων λύσεων. Δημιουργούμε οπτικές αναπαραστάσεις των αποτελεσμάτων που μπορούν να προσαρμοσθούν για τον τελικό χρήστη, βελτιώνοντας τη συνεργασία μεταξύ μετακινούμενων, σχεδιαστών και φορέων λήψης αποφάσεων.

Έχουμε τη δυνατότητα εφαρμογής της προσομοίωσης κυκλοφορίας για την οδική κυκλοφορία, τις δημόσιες συγκοινωνίες, τους πεζούς, τα ποδήλατα. Μπορούμε να ενσωματώσουμε νέους τρόπους μετακίνησης (Αυτοματοποιημένα Οχήματα, Ηλεκτρικά οχήματα) και να μελετήσουμε την προβλεπόμενη ζήτηση (π.χ. νέους χώρους στάθμευσης, νέες εμπορικές ζώνες).