Προτυποποίηση Προϊόντων

Από την ιδέα στο αποτέλεσμα

Εφαρμόζουμε ένα πλήρη κύκλο κατά την παραγωγή των προϊόντων μας: σύλληψη, σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή. Ακολουθούμε καθορισμένες διαδικασίες ανάπτυξης για να εκτελέσουμε τον κύκλο παραγωγής ακολουθώντας προηγμένες μεθόδους όπως Waterfall, V-Model και Agile.

Η προτυποποίηση των προϊόντων μετατρέπει ένα προϊόν διαθέσιμο σε early adopters και ελεγκτές (testers). Αυτό είναι το πρώτο βήμα για την επιτυχημένη εφαρμογή (release) ενός προϊόντος. Έχουμε τις δεξιότητες να επιβεβαιώσουμε μία ιδέα (proof-of-concept – PoC), για να δημιουργήσουμε προϊόντα της ελάχιστης δυνατής αξίας (Minimum Viable Product – MVP), να διεξάγουμε προσαρμοσμένες πιλοτικές δοκιμές ή δοκιμές μεγάλης κλίμακας.

Από την απόδειξη στην προτυποποίηση

Στην ΑΕΘΩΝ θέλουμε τα προϊόντα μας να είναι πρωτοπόρα στην αγορά. Ακονίσαμε τις δεξιότητές μας για την προτυποποίηση προϊόντων και τις χρησιμοποιούμε σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που έχουν τους ίδιους στόχους με εμάς.

Βοηθούμε άλλες εταιρείες και οργανισμούς να εκτελέσουν μελέτες σκοπιμότητας για τα προϊόντα τους, να τα σχεδιάσουν, να κάνουν σχέδιο για την φάση ανάπτυξης και να εκτελέσουν πιλοτικές δοκιμές. Χάρη στην εμπειρία μας σχετικά με την εκτέλεση πιλότων, μπορούμε να σχεδιάσουμε τις φάσεις των πιλοτικών δοκιμών συμπεριλαμβανομένου ανοικτού/κλειστού ελέγχου beta, να εξάγουμε απαιτήσεις για MVP/PoC και να διαχειριστούμε/οργανώσουμε τις πιλοτικές δοκιμές (ορισμός δείγματος, χρονικός προγραμματισμός, σχέδιο προσέγγισης ενδιαφερόμενων μερών και άλλα).

Αποτελεσματικότητα και καινοτομία

Η καινοτομία είναι ο πυρήνας της ΑΕΘΩΝ και στην καιντομία εστιάζει κάθε προτυποποίηση. Εκτελούμε καινοτόμες δραστηριότητες μέσω νέων συνεργασιών και συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με τους συνεργάτες μας για την παραγωγή MVPs και PoCs. Εφαρμόζουμε ένα επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο εστιάζει πρώτα στη συνεργασία και δεύτερον στην εκμετάλλευση των προϊόντων.