Συμπεριφορικές Μελέτες Μετακινούμενων

Η κατανόηση και η μοντελοποίηση των επιλογών των χρηστών είναι η βάση για μία επιτυχημένη λύση κινητικότητας

Στην ΑΕΘΩΝ, δημιουργούμε λύσεις που βασίζονται στους χρήστες. Η κατανόηση του χρήστη αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία βιώσιμων λύσεων. Η μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των χρηστών είναι το επόμενο βήμα για τη δημιουργία αποτελεσματικών λύσεων.

Οι μετακινούμενοι πραγματοποιούν επιλογές βάσει των προτιμήσεων τους αλλά και των διαθέσιμων δεδομένων/πληροφοριών. Οραματιζόμαστε ένα σύστημα μεταφορών σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει εναλλακτικές λύσεις ανάλογα με όλες τις προτιμήσεις του χρήστη και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Σχεδιασμός συστήματος

Σχεδιάζουμε συστήματα μεταφορών επικεντρωμένα στον μετακινούμενο και βασίζουμε τις λύσεις μας στις ποσοτικές εκτιμήσεις συμπεριφοράς των χρηστών γεγονός που καθορίζει την παραμετροποίηση, την εφαρμογή και τη σκοπιμότητα οποιασδήποτε λύσης.

Το σύστημα μεταφορών πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όλες τις περιστάσεις, να εξασφαλίσει ότι ο μετακινούμενος είναι ικανοποιημένος με αυτό και να προστατεύεται από πιθανές αλλαγές και διακοπές τις μετακίνησης του. Χρησιμοποιούμε προηγμένα μαθηματικά μοντέλα και μοντέλα τελευταίας τεχνολογίας για τη μέτρηση, την πρόβλεψη και την ποσοτικοποίηση της ανθεκτικότητας και της αξιοπιστίας του συστήματος μεταφοράς.

Η τεχνογνωσία της ΑΕΘΩΝ ενισχύεται από τη γνώση στην διαχείριση και ασφάλεια των μεταφορών και στην ανάλυση του business continuity και της ανθεκτικότητας του δικτύου.

Δομημένες πληροφορίες

Οι χρήστες χρειάζονται πληροφορίες για να λάβουν αποφάσεις, ενώ οι πάροχοι υπηρεσιών μεταφοράς χρειάζονται δεδομένα από τους χρήστες για να σχεδιάσουν και να λειτουργούν το δίκτυο αποτελεσματικά.

Οι δεξιότητες της ΑΕΘΩΝ στις συμπεριφορικές μελέτες προσδίδουν δομή στις πληροφορίες και τα δεδομένα, βελτιώνοντας την παροχή πληροφοριών προς τον χρήστη και βελτιστοποιόντας την ανάλυση δεδομένων που εκτελούν οι φορείς παροχής υπηρεσιών μεταφορών.

Επιτυγχάνουμε βελτιωμένη παροχή πληροφοριών με τη χρήση μοντέλων συμπεριφορικής ανάλυσης βασισμένα σε Μοντέλα Κυκλοφορίας και Μεταφορών, Τεχνητή Νοημοσύνη, agent based models και εξελιγμένα μοντέλα επιλογών τα οποία επεκτείνουν την ικανότητα δημιουργίας προβλέψεων έχοντας μοναδική επεξηγηματική δύναμη.