fbpx

SYN+AIR

SYN+AIR

Ολοκληρωμένο

Περίληψη

Η συνεργασία είναι μια ιδέα που έχει μεγάλο βάρος όταν συζητάμε για πολυτροπικά ταξίδια επιβατών. Για τους παρόχους υπηρεσιών μεταφορών (TSP), είναι μια μέθοδος διευκόλινσης ενός ταξιδιού από πόρτα σε πόρτα (D2D). Για την ΕΕ η διασφάλιση μιας απρόσκοπτης μετακίνησης από πόρτα σε πόρτα, αποτελεί βασικό στόχο ο οποίος τέθηκε στο Transport White Paper 2011. Ωστόσο, η συνεργασία είναι μια πολύ γενική ιδέα που είναι δύσκολο να οριστεί. Για το SYN + AIR, η συνεργασία μεταξύ των παρόχων σχετίζεται με την κοινή χρήση δεδομένων μεταξύ των παρόχων στο πλαίσιο της διευκόλυνσης μιας απρόσκοπτης διαδρομής D2D. Ο κύριος στόχος του SYN + AIR είναι η δημιουργία κοινών στόχων για τους παρόχους που θα δικαιολογεί την κοινή χρήση δεδομένων, διευκολύνοντας τον χρήστη να πραγματοποιήσει μια απρόσκοπτη διαδρομή D2D. Το SYN + AIR χρησιμοποιεί συμμετοχική και τεχνολογική προσέγγιση (όσον αφορά τον καθορισμό της ροής δεδομένων μεταξύ των TSP) η οποία θέτει στο επίκεντρο τον χρήστη. Θα εξεταστούν όλοι οι συνδυασμοί ταξιδιών των μετακινούμενων δημιουργηθούν για ολόκληρη την πολυτροπική αλυσίδα και το SYN + AIR θα αναλύσει πώς αυτά τα ταξίδια μπορούν να διευκολυνθούν μέσω βελτιωμένων δραστηριοτήτων σχεδιασμού και λειτουργίας (ακολουθώντας τις φάσεις ATFCM: στρατηγικές, προ-τακτικές, τακτικές) συμπεριλαμβάνοντας και τα δεδομένα άλλων παρόχων. Για την ανάλυση, το αεροπορικό ταξίδι τοποθετείται στο επίκεντρο και όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί μέσων για την πραγματοποίηση του ταξιδιού εμπεριέχουν τη χρήση αεροπλάνου. Στη συνέχεια, θα δημιουργηθεί ένα “Πλαίσιο Έξυπνων Συμβολαίων” (Smart Contracts Framework) βάσει ενός Μοντέλου Επιχειρηματικής Διαδικασίας. Οι έξυπνες συμβάσεις είναι συμφωνίες μεταξύ των παρόχων που ορίζουν τα κριτήρια κοινής χρήσης των δεδομένων (πεδίο εφαρμογής, υποχρεώσεις των μερών, χρονικό διάστημα της σύμβασης και κριτήρια εκπλήρωσης).

Οι πάροχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις συμβάσεις για τη συνεργασία με άλλους παρόχους είτε σε στρατηγική φάση είτε στην τακτική φάση (ATFCM). Τα δεδομένα που δημιουργούνται από τις εφαρμογές Travel Companion θα αναλυθούν επίσης στο πλαίσιο του εμπλουτισμού του Smart Contracts Framework, επιτρέποντας στους παρόχους να βελτιώσουν τις δραστηριότητές τους και να λάβουν αποφάσεις ενημερωμένες από την τρέχουσα κατάσταση. Τέλος, το SYN + AIR θα καθορίσει ποιες εναλλακτικές προτάσεις μπορούν να παρέχονται στους ταξιδιώτες βασιζόμενες στα Smart Contracts.

Η ΑΕΘΩΝ είναι ο εκκινητής της ιδέας για το έργο SYN+AIR.

Ο ρόλος της ΑΕΘΩΝ

Η ΑΕΘΩΝ συμμετέχει ενεργά στο έργο λόγω της εξειδίκευσής της στον τομέα του σχεδιασμού μεταφορών και στην ανάλυση δεδομένων. Η κύρια συμβολή της ΑΕΘΩΝ θα είναι στο τομέα του Business Policy και στην διερεύνηση των τεχνολογιών. Η ΑΕΘΩΝ θα είναι ο επικεφαλής του πακέτου εργασίας 3, ο επικεφαλής των εργασιών όλων των εργασιών του WP3 και θα δημιουργήσει το πλαίσιο των έξυπνων συμβάσεων (Smart Contracts Framework).

Συνεργάτες

Πληροφορίες για το έργο

Διάρκεια: 1/11/2020 έως 1/12/2022 (25 μήνες)

Προϋπολογισμός: €997,250.00

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: –

Shift2MaaS

Shift2MaaS

Ολοκληρωμένο

Περίληψη

Τα συστήματα Mobility as a Service (MaaS) είναι διασπαστικές πρωτοβουλίες με σημαντική προοπτική που παρέχουν ένα εξατομικευμένο πακέτο μετακίνησης στους ταξιδιώτες. Ωστόσο, η αποτελεσματική εφαρμογή των συστημάτων MaaS ενέχει σημαντικές προκλήσεις όπως η ενσωμάτωση δημόσιων/ιδιωτικών μεταφορών, η διαχείριση και διαμοιρασμός της πληροφορίας και οι απαιτήσεις αλληλεπίδρασης και κλιμάκωσης των υπηρεσιών δημιουργώντας ανάγκη για λήψη συγκεκριμένων μέτρων. ΟΙ νέες τεχνολογίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των συστημάτων MaaS σε μεγάλη κλίμακα και εξασφαλίζουν πως οι επιχειρηματικές δράσεις των MaaS θα είναι σταθερές σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Interoperability Framework (IF), αγορές κατά τη μετακίνηση, κράτηση, αγορά και επικύρωση εισιτηρίου και παρακολούθηση του ταξιδιού είναι τεχνολογίες που παράγονται στο Shift2Rail Innovation Programme 4 (IP4). Αυτές οι τεχνολογίες στοχεύουν να απαντήσουν στις προκλήσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή των συστημάτων MaaS.

Το έργο Shift2MaaS στοχεύει να βοηθήσει στην εφαρμογή των τεχνολογιών του IP4 και να ξεπεράσει τα τεχνικά και μη-τεχνικά εμπόδια για την υιοθέτηση νέων πλατφορμών MaaS. Το Shift2MaaS στοχεύει να βοηθήσει στην εισαγωγή της τεχνολογίας του Shift2Rail IP4 στο πλαίσιο των MaaS μέσω ανάλυσης των αναγκών των διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών. Για να το επιτύχει αυτό, το Shift2MaaS θα επιδείξει τα οφέλη του IP4 στις περιοχές επίδειξης (Λισαβώνα, Μάλαγα και Κεντρικό-Ανατολικό Διάδρομο). Οι εμπειρίες που θα συλλεχθούν στο έργο θα γίνουν διαθέσιμες και θα μοιραστούν με το Shift2Rail IP4. Συνεπώς, το Shift2MaaS κτίζει και προσθέτει πάνω σε προηγούμενα έργα κάνοντας συνδέσεις με πραγματικά περιβάλλοντα.

Η ΑΕΘΩΝ είναι κομβικός τεχνικός συνεργάτης της ομάδας εργασίας.

Ο ρόλος της ΑΕΘΩΝ

Η ΑΕΘΩΝ ηγείται της δημιουργίας μεθοδολογίας σχετικά με τη συλλογή απαιτήσεων και τον ορισμό σεναρίων και περιπτώσεων χρήσης τα οποία είναι τα θεμέλια της εξέλιξης του έργου. Η ΑΕΘΩΝ συμμετέχει στον λειτουργικό σχεδιασμό των επιδείξεων. Επίσης, η ΑΕΘΩΝ έχει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση και ανάλυση αντίκτυπου των περιοχών επίδειξης.

Συνεργάτες

Πληροφορίες για το έργο

Διάρκεια: 01/12/2018 έως 30/6/2021 (30 μήνες)

Budget: €1,499,906.25

Project linkhttp://shift2maas.eu/ (Project website), https://projects.shift2rail.org/s2r_ip4_n.aspx?p=s2r_SHIFT2MAAS (Publication in Shift2Rail)

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Ολοκληρωμένο

Περίληψη

Η ΑΕΘΩΝ έλαβε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη δράση εδώ.

Ο ρόλος της ΑΕΘΩΝ

Η ΑΕΘΩΝ είναι ο συντονιστής του έργου.

Πληροφορίες για το έργο

Διάρκεια: 2/8/2018 έως 1/8/2020 (24 μήνες)

Τουρισμός με Ποδήλατο (ΤΟΠΟς)

Τουρισμός με Ποδήλατο (ΤΟΠΟς)

Ολοκληρωμένο

Περίληψη

Ένα σημαντικό πρόβλημα του τουρισμού στη χώρας μας είναι η εποχικότητα. Το κύριο τουριστικό προϊόν που προσφέρεται είναι “ήλιος και θάλασσα”. O οργανωμένος μαζικός τουρισμός συχνά την παρακάμπτει την ιστορία και τον πολιτισμό, καθιστώντας σκόπιμη μια στρατηγική αναζήτησης εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων που να είναι ελκυστικές όλο το χρόνο, όπως είναι ο ποδηλατικός τουρισμός και ο οποίος χαίρει σημαντικής ζήτησης από Ευρωπαίους ποδηλάτες/τουρίστες.

Το έργο έχει ως αντικείμενο να ενισχύσει τον ποδηλατικό τουρισμό μέσω της δημιουργίας α) ενός συστήματος πιστοποίησης τουριστικών επιχειρήσεων σχετικά με το κατά πόσον οι υπηρεσίες τους είναι φιλικές προς τους ποδηλάτες και β) ενός διαδραστικού διαδικτυακού εργαλείου ποδηλατικού τουρισμού για προβολή των πιστοποιημένων επιχειρήσεων. Η αξιολόγηση των επιχειρήσεων για την παροχή της πιστοποίησης σχετίζεται με την ικανότητά τους να προσφέρουν στους ποδηλάτες υπηρεσίες που έχουν ανάγκη. Ο διαδικτυακός οδηγός θα δίνει πληροφορίες για τις επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί, για τα κυριότερα αξιοθέατα της περιοχής και πληροφορίες για το βαθμό δυσκολίας, την ασφάλεια και το τοπίο των διαδρομών που ενώνουν τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις με τα σημεία ενδιαφέροντος, συνεπώς προσφέροντας επιπλέον προβολή γι’ αυτές.

Το έργο περιλαμβάνει ένα επιστημονικό σκέλος που αφορά τον προσδιορισμό των κριτηρίων που θα λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των επιχειρήσεων και των διαδρομών και ένα τεχνολογικό σκέλος που αφορά την ανάπτυξη του προϊόντος, ώστε να είναι εμπορεύσιμο (διεπαφή) και φιλικό στον χρήστη.

Ο ρόλος της ΑΕΘΩΝ

Η ΑΕΘΩΝ είναι συντονιστής του έργου. Επίσης, η ΑΕΘΩΝ επιτελεί τεχνικά καθήκοντα σχετικά με τις τεχνολογίες που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του έργου όπως η κατασκευή της διεπαφής (ηλεκτρονική πλατφόρμα) και η εκτέλεση των πιλότων.

Συνεργάτης

Πληροφορίες για το έργο

Κωδικός Έργου: Τ1ΕΔΚ-04981

Διάρκεια: 23/7/2018 έως 3/11/2021 (39 μήνες – Ημ. Έγκρισης 23/7/2018)

Προϋπολογισμός: €282,398.00

Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που διαχειρίζεται η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑνΕΚ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)

MoveWise-Research (MW-R)

MoveWise-Research (MW-R)

Ολοκληρωμένο

Περίληψη

Η παρούσα πρόταση για το έργο MoveWise-Research (MW-R) υποβάλλεται για την πρόσκληση INNOSUP-02-2016 “SME Innovation Associate”. Η ΑΕΘΩΝ ζητά να προσλάβει μεταδιδακτορικό ερευνητή με επαρκή ακαδημαϊκή εμπειρία στη μηχανική των μεταφορών, στην ανάλυση δεδομένων, στην ανάλυση συμπεριφοράς και στον προγραμματισμό Η/Υ με σκοπό την πραγματοποίηση έρευνας proof-of-concept (TRL 5 – ανάπτυξη μοντέλου/αλγορίθμου) για την μοντελοποίηση ταξιδίων με ενσωμάτωση ανατροφοδότησης σχολίων από τον χρήστη. Ο βασικός στόχος του έργου MW-R είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου/αλγόριθμου για τον σχεδιασμό περιηγήσεων και ταξιδιών σε πραγματικό χρόνο, ενσωματώνοντας τις προτιμήσεις των χρηστών και δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία που προέρχεται από δημόσιες (και ανοιχτές) πηγές. Το μοντέλο θα δημιουργηθεί με τη χρήση δεδομένων από τις αρχές δημόσιων μεταφορών στην Ελλάδα και με τη διεξαγωγή μιας έρευνας μικρής κλίμακας για την απόκτηση σχολίων από τους χρήστες σχετικά με τα ταξίδια. Με την επίτευξη του στόχου του MW-R, το μοντέλο θα είναι σε θέση να αλλάξει την προοπτική των ταξιδιωτών παρέχοντας στοχευμένες πληροφορίες σχετικά με τις προγραμματισμένες διαδρομές που θα βελτιώσουν τη λειτουργία, τη διαδρομή, την ώρα αναχώρησης και την επιλογή προορισμού. Η ΑΕΘΩΝ στοχεύει να ενσωματώσει το μοντέλο σε εφαρμογή smartphone και να αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τη συμπεριφορική ανάλυση των μεταφορών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλαπλές επαγγελματικές δραστηριότητες.

Ο ρόλος της ΑΕΘΩΝ

Η ΑΕΘΩΝ είναι ο συντονιστής του έργου.

Πληροφορίες για το έργο

Διάρκεια: 29/9/2017 έως 28/9/2018 (12 μήνες)

Προϋπολογισμός: €64,243.8

Χρήσιμοι Σύνδεσμοιhttp://cordis.europa.eu/project/rcn/208828_en.html

Δημόσια Αποτελέσματα

Αποτελέσματα έρευνας ερωτηματολογίου: View pdf

Παραπάνω θα βρείτε τα αποτελέσματα από το πρώτο μέρος της έρευνας ερωτηματολογίου που πραγματοποιήθηκε από την ΑΕΘΩΝ τον Μάρτιο 2018

Παρουσίαση αποτελεσμάτων έργου:  View pdf

Παραπάνω θα βρείτε την παρουσίαση που συνοψίζει την μαθηματική μοντελοποίηση στο έργο

Ανοικτή δημοσίευση του έργου: https://arxiv.org/abs/1809.10429

My TRAvel Companion (My-TRAC)

My TRAvel Companion (My-TRAC)

Ολοκληρωμένο

Περίληψη

Το έργο My-TRAC στοχεύει στην δημιουργία μίας καινοτόμου εφαρμογής έξυπνων κινητών με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης μεταφορά και στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος μοντέλων και αλγορίθμων για την προσομοίωση επιλογών χρηστών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), για την ανάλυση δεδομένων και για τo affective computing. Το My-TRAC ξεχωρίζει από άλλες τεχνολογίες γιατί: πρώτον, το My-TRAC ενθαρρύνει μια άνευ προηγουμένου συμμετοχή των χρηστών κατά τη διάρκεια, πριν και μετά από ένα ταξίδι μέσα από μια έξυπνη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής και πολυάριθμες λειτουργίες όπως crowdsourcing, ομαδικές συστάσεις, ανταλλαγή δεδομένων, δεύτερον, η εφαρμογή υλοποιεί μια τεράστια ποικιλία τεχνολογιών, όπως το affective computing, η τεχνητή νοημοσύνη και η προσομοίωση επιλογής χρηστών, η οποία συνδυάζει την εμπειρογνωμοσύνη πολλών πεδίων τεχνολογίας και έρευνας, και τρίτον, το My-TRAC διευκολύνει την εμπλοκή πολλών ενδιαφερομένων μερών μέσω της απρόσκποτης ενσωμάτωσης υπηρεσιών και μέσω της δημιουργίας συνδέσεων μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, του Mobility-as-a-Service και άλλων παρόχων ΜΜΜ.

Η εφαρμογή My-TRAC είναι ένας σύντροφος ταξιδιού ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να προσομοιάζει έναν ανθρώπινο σύντροφο: κατανοεί τα χαρακτηριστικά του ταξιδιώτη και της κατάστασης-του-νου ώστε να αντλεί συμπεράσματα από αόριστες πληροφορίες, όπως κάθε άνθρωπος πραγματοποιεί. Επιπλέον, το My-TRAC θα είναι η πύλη του ταξιδιώτη σε διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση των ΜΜΜ, έχοντας τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις στο επίκεντρο. Επίσης, η εφαρμογή My-TRAC θα παρέχει προβλέψεις σχετικά με διαταραχές και ανωμαλίες στις υπηρεσίες των ΜΜΜ. Δεν θα εμφανίζει απλώς τα δεδομένα αλλά θα τα αναλύει μέσω καινοτόμων αλγορίθμων για να παράσχει βελτιωμένες συστάσεις.

Το My-TRAC συμπεριλαμβάνει τους διαχειριστές ΜΜΜ στη λειτουργία του μέσω ειδικής διεπαφής, στην οποία, οι διαχειριστές μπορούν να ανακτήσουν και να οπτικοποιήσουν συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τις κινήσεις και την κατάσταση των χρηστών που θα βοηθήσουν σε στρατηγικές και δυναμικές τους λειτουργίες. Τα δεδομένα που ανακτούν οι φορείς εκμετάλλευσης είναι συγκεντρωτικά και ανώνυμα, ενώ όλα τα μοντέλα και οι αλγόριθμοι εφαρμόζονται στην κινητή συσκευή του χρήστη εφαρμόζοντας πλήρως την σχεδιαστική λογική για ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Η ομάδα εργασίας θα ελέγξει την ιδέα σε 4 περιοχές-πιλότους με τη συνεργασία των τοπικών διαχειριστών ΜΜΜ: NS (Ολλανδία), ΑΤΤΙΚΟ Μετρο (Ελλάδα), FGC (Ισπανία), Fertagus (Πορτογαλία).

Η ΑΕΘΩΝ είναι ο εκκινητής της ιδέας για το έργο My-TRAC.

Ο ρόλος της ΑΕΘΩΝ

Η ΑΕΘΩΝ επιτελεί τεχνικά καθήκοντα σχετικά με τις τεχνολογίες που βασίζονται στο χρήστη της εφαρμογής My-TRAC. Η ΑΕΘΩΝ εκτελεί πολλαπλά καθήκοντα σχετικά με τη συμπεριφορική ανάλυση των ταξιδιωτών και συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες συλλογής δεδομένων (σχεδιασμός και εφαρμογή ερωτηματολογίου, ανάλυση μοντέλων κινητικότητας κλπ.). Επιπλέον, η ΑΕΘΩΝ εργάζεται στην ανάπτυξη της εφαρμογής My-TRAC και επιτελεί εργασίες ανάπτυξης της ειδικής παλτφόρμας για τους διαχειριστές ΜΜΜ. Τέλος, συμμετέχει στη διενέργεια του πιλότου σε 4 χώρες: Ελλάδα, Ολλανδία, Ισπανία και Πορτογαλία.

Συνεργάτες

Πληροφορίες για το έργο

Διάρκεια: 1/9/2017 έως 31/8/2020 (36 μήνες)

Προϋπολογισμός: €3,494,476.25

Χρήσιμοι Σύνδεσμοιhttp://www.my-trac.eu/ (Ιστοσελίδα του έργου), http://cordis.europa.eu/project/rcn/211972_en.html (Δημοσίευση στο CORDIS)

Μετάβαση στο περιεχόμενο