Έξυπνες Πόλεις

Οι “έξυπνες πόλεις” είναι ένα εδραιωμένο αλλά σχετικά νέο θέμα. Σε μια έξυπνη πόλη, τα παραδοσιακά δίκτυα και υπηρεσίες γίνονται πιο αποτελεσματικά με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών οι οποίες εφαρμόζονται προς όφελος των κατοίκων της και των επιχειρήσεων της. 

Οι έξυπνες πόλεις χρησιμοποιούν ευφυή δίκτυα μεταφορών, αναβαθμισμένες υπηρεσίες παροχής νερού, βελτιωμένη διάθεση αποβλήτων, μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και λιγότερες εκπομπές ρύπων. Επίσης, οι έξυπνες πόλεις επικεντρώνονται στην ασφάλεια, ενώ χρησιμοποιούν εργαλεία για να παρέχουν στους πολίτες πρόσβαση σε υπηρεσίες και πληροφορίες. Συνεπώς, το πεδίο των έξυπνων πόλεων περιλαμβάνει την ανάλυση των απαιτήσεων για τη βελτίωση του επιπέδου μιας υπηρεσίας πόλης σε διάφορους τομείς και για τη δημιουργία λύσεων που μεταφράζονται σε εργαλεία πληροφορικής και τεχνολογικών συστημάτων. 

Για τον τομέα των μεταφορών, η άνοδος της κινητικότητας ως κυρίαρχο θέμα συνέβαλε στην καθιέρωση των έξυπνων πόλεων ως κεντρικής σημασίας πτυχή για τη βιομηχανία έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των μεταφορών.

Σύνδεση με τον «κόσμο»

Οι έξυπνες πόλεις δημιουργούν νέους μηχανισμούς σύνδεσης μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων ώστε να επιτύχουν καλύτερες διαδικασίες σχεδιασμού και λειτουργίας. Για παράδειγμα, δημιουργώντας έξυπνα συστήματα παρακολούθησης που εντοπίζουν πότε πρέπει να αντικατασταθούν τα φώτα ή πότε πρέπει να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν ανάλογα με το ηλιακό φως. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η δημιουργία έξυπνων φανών σηματοδότησης που δίνουν προτεραιότητα στην κίνηση των οχημάτων δημοσίων μεταφορών και έκτακτης ανάγκης. 

Αυτές οι λύσεις προϋποθέτουν ένα πολύπλοκο δίκτυο συνδέσεων που απαιτούν όχι μόνο αισθητήρες και συσκευές Internet-of-Things (IoT), αλλά μοντέλα και έξυπνους αλγόριθμους που διέπουν τις πληροφορίες που στέλνουν οι αισθητήρες με τέτοιο τρόπο που δημιουργείται θετικός αντίκτυπος στην πόλη και τους κατοίκους της.

Διαθέτουμε τη γνώση και την εμπειρία για να δημιουργήσουμε τη λογική (μοντέλα και αλγόριθμους) που διέπουν τα συστήματα έξυπνων πόλεων και να δημιουργήσουμε κλιμακούμενες και ασφαλείς συνδέσεις που βασίζονται στο cloud (Amazon, Azure, Google, Heroku κ.λπ.) ή σε τοπικούς διακομιστές που συνδέονται με αισθητήρες και κινητές συσκευές. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε φιλικές διεπαφές για τους τελικούς χρήστες (π.χ. πολίτες) και άλλους ενδιαφερόμενους (π.χ. δημόσιους λειτουργούς).

Οι έξυπνες πόλεις πρέπει να προσαρμόζονται στις δυναμικά μεταβαλλόμενες καταστάσεις και στις απαιτήσεις που προκαλούνται από την εμφάνιση νέων τεχνολογιών και στις αλλαγές των αναγκών της κοινωνίας και της βιομηχανίας.

Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

Οι έξυπνες πόλεις αποσκοπούν στη δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τους χρήστες, τους πολίτες και τους επαγγελματίες. Η δημιουργία της αξίας μπορεί να καθοριστεί τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, ωστόσο, η τελευταία είναι περίπλοκη στη μέτρηση και αναγνώρισή της. Η δημιουργία ενός συμπαγούς σχεδίου για τη μέτρηση της προστιθέμενης αξίας είναι το αρχικό σημείο κάθε δραστηριότητας της ΑΕΘΩΝ το οποίο αποσκοπεί στην αναγνώριση των προβλημάτων και τον καθορισμό προτεραιοτήτων στα έργα έξυπνων πόλεων.

Επίσης, οι έξυπνες πόλεις πρέπει να προσαρμόζονται στις δυναμικά μεταβαλλόμενες καταστάσεις και στις απαιτήσεις που προκαλούνται από την εμφάνιση νέων τεχνολογιών και στις αλλαγές των αναγκών της κοινωνίας και της βιομηχανίας. Η δημιουργία προσαρμόσιμων λύσεων είναι μια πρόκληση, αλλά μπορεί να ξεπεραστεί χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία σχεδιασμού και συνεχούς βελτίωσης όπως οι τεχνικές διαχείρισης Agile και οι συνεχείς προσεγγίσεις ενσωμάτωσης οι οποίες χρησιμοποιούνται από την ΑΕΘΩΝ.

Επίκεντρο ο πολίτης

Οι πόλεις γίνονται πιο έξυπνες για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πολιτών και της βιομηχανίας. Ο “πολίτης”, ωστόσο, δεν είναι ένα άτομο, αλλά μία ομάδα πολλαπλών χρηστών με διαφορετικές ανάγκες. Για παράδειγμα, ομάδες όπως γονείς με μικρά παιδιά που πρέπει να μεταφέρουν εξοπλισμό και καροτσάκια έχουν διαφορετικές ανάγκες, ειδικά όσον αφορά το χώρο σε σύγκριση με τους ηλικιωμένους ταξιδιώτες. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή άλλες ειδικές ανάγκες που χρειάζονται πιο ισχυρούς και ευπροσάρμοστους μηχανισμούς πλοήγησης σε σύγκριση με τη νεότερη γενιά που έχει καλύτερη εξοικείωση με την τεχνολογία.

Η μελέτη των αναγκών των πολιτών, η δημιουργία συνεκτικών λύσεων και η προαγωγή της διαφάνειας οδηγεί στη συνεχή βελτίωση των λύσεων, γεγονός που είναι πηρύνας της αποστολής της ΑΕΘΩΝ.

Οι λύσεις που δημιουργούνται για τον πολίτη πρέπει να εξετάζουν τον πολίτη σε διαφορετικά επίπεδα καθορισμού των αναγκών του. Η ΑΕΘΩΝ υποστηρίζει και εφαρμόζει προσεγγίσεις συν-δημιουργίας, στις οποίες οι πολίτες καλούνται να συμβάλλουν και να αξιολογήσουν το σχεδιασμό και τον ορισμό των έργων και των προϊόντων έξυπνων πόλεων. 

Η εμπλοκή των πολιτών στον ορισμό και την αξιολόγηση μιας πρωτοβουλίας έξυπνων πόλεων είναι θεμελιώδης λίθος για την προσέγγιση της ΑΕΘΩΝ, διότι εξασφαλίζει τη διάδοση, την επικύρωση της παραγόμενης αξίας και μια ροή εργασίας για συνεχή βελτίωση, καθιστώντας λύσεις προσαρμόσιμες και εύκολες στην υιοθέτησή τους.

Η μελέτη των αναγκών των πολιτών, η δημιουργία συνεκτικών λύσεων και η προαγωγή της διαφάνειας οδηγεί στη συνεχή βελτίωση των λύσεων, γεγονός που είναι πηρύνας της αποστολής της ΑΕΘΩΝ.

Τα δεδομένα είναι το καύσιμο

Η απόκτηση και χρήση των δεδομένων είναι η βασική πτυχή των έξυπνων πόλεων. Είναι το καύσιμο που υποστηρίζει τη δημιουργία νέων ιδεών και νέων υπηρεσιών που έχουν αντίκτυπο στη βιωσιμότητα των πόλεων και στις δραστηριότητες των πολιτών καθώς και της βιομηχανίας. 

Η δημιουργία λύσεων για τις έξυπνες πόλεις απαιτεί τη χρήση και ανάλυση (μεγάλων) δεδομένων. Στην ΑΕΘΩΝ αν και έχουμε σημαντική και πολυδιάστατη εμπειρία και γνώσεις σχετικά με τα Big Data, κάνουμε ένα βήμα επιπλέον. Είμαστε σε θέση να καθορίσουμε ποια δεδομένα απαιτούνται και πώς μπορούν να συλλεχθούν για να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις των έργων έξυπνων πόλεων, βασιζόμενοι στην εμπειρία μας από Ευρωπαϊκά έργα καινοτομίας.

Ο καθορισμός των απαιτήσεων των δεδομένων, όταν μια λύση είναι ακόμα άγνωστη, είναι μια πολύ προορατική, προληπτική και προοδευτική διαδικασία. Μια εκ των απαιτήσεων των δεδομένων είναι η συμμόρφωση με το νόμο προστασίας των προσωπικών δεδομένων-GDPR. Για όλα αυτά τα θέματα, η ΑΕΘΩΝ παρέχει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας.