Εμπορευματικές Μεταφορές & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η βιώσιμη ανάπτυξη και οι εμπορευματικές μεταφορές είναι δύο έννοιες που συχνά απαντώνται μαζί. Ένα σύστημα εμπορευματικών μεταφορών περιλαμβάνει την φυσική ροή των ανθρώπων, των ενεργειών, των διαθέσιμων πόρων και των πληροφοριών, στοιχεία τα οποία βρίσκονται σε διαρκή αλλαγή και αναπροσαρμογή. Η πρόκληση είναι να διατηρηθεί ένας βαθμός ευελιξίας καθ’ όλη την έκταση της εφοδιαστικής αλυσίδας, διατηρώντας την ακεραιότητα όλων των ενεργειών και περιορίζοντας το κόστος και τις εξωτερικευμένες επιπτώσεις στο ελάχιστο.

Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, είναι αδήριτη ανάγκη η ολοκληρωμένη κατανόηση όλων των δραστηριοτήτων και διαθέσιμων πόρων, καθώς και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών μεταφοράς αγαθών, είτε για χερσαίες, θαλάσσιες, ή εναέριες μεταφορές. Η ΑΕΘΩΝ προσφέρει ευέλικτες λύσεις για την αποτελεσματική υποστήριξη λήψης αποφάσεων που στηρίζονται στα δεδομένα και τα ζητούμενα του εκάστοτε προβλήματος.

Ευφυή συστήματα και αυτοματοποίηση

Τα ευφυή συστήματα έχουν καταστεί απαραίτητο εργαλείο για οργανισμούς που επιδιώκουν την δημιουργία μιας βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας. Η χρήση λύσεων πληροφορικής προσφέρει καινοτόμες λύσεις τόσο στον πελάτη, όσο στην διαχείριση και τον έλεγχο του οργανισμού εσωτερικά. 

Η δημιουργία βάσεων δεδομένων και διασυνδεδεμένων πληροφοριακών συστημάτων, με χρήση αναγνώρισης και κωδικοποίησης, αποτελούν μέρος της μεγαλύτερης οικογένειας εργαλείων που μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλη ευελιξία στις λειτουργίες και τον προγραμματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο όρος «ευφυή συστήματα και αυτοματισμοί» περιλαμβάνει τόσο το λογισμικό όσο και το ηλεκτρομηχανολογικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Οι «εποχούμενοι υπολογιστές» (OBU) μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με το φορτίο και την κατάσταση των μεταφορικών μέσων, ενώ οι λύσεις διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) μπορούν να επιτρέπουν την παρακολούθηση φορτίου αυτού καθαυτού σε πραγματικό χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο οι παραδόσεις μπορούν να εντοπιστούν κατά μήκος της διαδρομής, διασφαλίζοντας μια στιβαρή παρακολούθηση ολόκληρης της εμπορευματικής ακολουθίας.

Συστήματα πληροφορικής αξιοποιούνται για την συνεχή παρακολούθηση και έγκαιρη συντήρηση του εξοπλισμού μεταφορών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο στόλος είναι πάντοτε και υπό όλες τις συνθήκες διαθέσιμος. Τα συστήματα ελέγχου και ο ψηφιακός εξοπλισμός μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν για την παρακολούθηση της λειτουργίας της υποδομής, όπως παραδείγματος χάριν σε λιμένες, αεροδρόμια και αποθήκες. Η χρήση έξυπνων υποδομών επιτρέπει την ανεμπόδιστη ροή εργασιών και επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο των διαδικασιών φόρτωσης εμπορευμάτων και καταγραφής των διαθέσιμων πόρων, ενώ παράγει μετρήσεις (KPIs) για μελλοντικές βελτιώσεις. Τέλος, οι διαδικασίες αυτοματοποίησης είναι ένα ουσιαστικό βήμα για την εξισορρόπηση φορτίων στις διακυμάνσεις των αναγκών και τη δυνατότητα να κατανέμεται ο ακριβής αριθμός πόρων που απαιτούνται κατά περίπτωση. Η ΑΕΘΩΝ βοηθά τους συνεργάτες και τους πελάτες της να σχεδιάσουν, να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν λύσεις πληροφορικής σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Η εμπειρία και γνώση της AETHON σχετικά με τη μαθηματική μοντελοποίηση για τις μεταφορές, βοηθά τους συνεργάτες της να επιτύχουν την ρεαλιστική απεικόνιση και καταγραφή του συστήματος εφοδιαστικής αλυσίδας, με στόχο την ορθή και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων.

Επιχειρησιακή έρευνα και βελτιστοποίηση διαδικασιών

Η μαθηματική μοντελοποίηση της λειτουργίας της εφοδιαστικής είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την προσέγγιση πολύπλοκων προβλημάτων και τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας. Η μοντελοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης των μεταφορών στην περίπτωση της μεταφοράς εμπορευμάτων και προσώπων. Το φάσμα των εφαρμογών είναι αχανές, αφού ένα μοντέλο μπορεί να ενσωματώσει τόσο εκροές κόστους όσο και πηγές εσόδων και ως εκ τούτου προτείνει τη βέλτιστη λύση για κάθε περίπτωση. Η εμπειρία και γνώση της AETHON σχετικά με τη μαθηματική μοντελοποίηση για τις μεταφορές, βοηθά τους συνεργάτες της να επιτύχουν την ρεαλιστική απεικόνιση και καταγραφή του συστήματος εφοδιαστικής αλυσίδας, με στόχο την ορθή και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων.

Είτε το πρόβλημα είναι ο προγραμματισμός χρονοδιαγραμμάτων για μια υπηρεσία δημόσιων μεταφορών είτε ο σχεδιασμός των βέλτιστων διαδρομών για τα φορτηγά συλλογής αποβλήτων, η βελτιστοποίηση της διαδικασίας είναι απαραίτητη για την μεθοδική αντιμετώπιση του προβλήματος. Η εφαρμογή μεθόδων ερευνητικής λειτουργίας είναι επίσης εφαρμόσιμη στα προβλήματα εκχώρησης του πληρώματος (δηλ. Δρομολόγηση) για τις αεροπορικές εταιρείες, μέσω της κωδικοποίησης των στόχων και περιορισμών πολλαπλών επιπέδων. Οι οργανισμοί που επιδιώκουν μια ισχυρή, απρόσκοπτη λειτουργία θα πρέπει να αναθέτουν τους κατάλληλους πόρους, σύμφωνα με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Θαλάσσιες μεταφορές

Η ναυτιλιακή εφοδιαστική καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που κυμαίνονται από τη θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών έως τις χερσαίες ναυτιλιακές διαδικασίες. Η πολυπλοκότητα αυτών των διαδικασιών αυξάνεται εκθετικά σε σχέση με τους πολυάριθμους παράγοντες που συμμετέχουν σε οδούς εφοδιαστικής ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Οι διαφορετικοί τύποι φορτίου έχουν διαφορετικές απαιτήσεις κατά τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων. Αυτές οι απαιτήσεις ισοδυναμούν και μεταφέρονται ως περιορισμοί στα μαθηματικά μοντέλα, τα οποία με την σειρά τους μπορούν να παράγουν μετρήσεις για τη στήριξη της λήψης αποφάσεων.

Η τοποθέτηση εμπορευματοκιβωτίων σε ένα φορτηγό πλοίο μπορεί να είναι ένα μαθηματικό πρόβλημα, το οποίο είναι ένα σύνολο εναλλακτικών λύσεων που πληρούν συγκεκριμένους στόχους, για παράδειγμα, μείωση του χρόνου φόρτωσης, αύξηση της σταθερότητας των πλοίων ή ιεράρχηση των εμπορευμάτων. Οι περιορισμοί του εκάστοτε δρομολογίου μπορούν να μεταφερθούν στο μοντέλο ως ανελαστικοί περιορισμοί, όπως για παράδειγμα η απαίτηση για ψυκτικούς θαλάμους εμπορευμάτων ή η τήρηση των προθεσμιών παράδοσης σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Η ανάδραση μεταξύ του προγραμματισμού των λειτουργιών και των πραγματικών αναγκών κάθε διαδρομής είναι αναγκαία, και οδηγεί στην απαίτηση για διατήρηση του ελέγχου της λειτουργίας από άκρο σε άκρο κατά τρόπο αξιόπιστο και συγκεκριμένο. Η θαλάσσια εφοδιαστική αλυσίδα είναι ένας τομέας που απαιτεί την εφαρμογή αξιόπιστου μοντέλου πρόβλεψης και υποστήριξης αποφάσεων και ως εκ τούτου απαιτεί την εφαρμογή βιώσιμων λύσεων που θα αυξήσουν τα έσοδα των εμπλεκομένων οργανισμών και θα διατηρήσουν υγιή ισορροπία τόσο με το φυσικό όσο και με το οικονομικό οικοσύστημα των πλωτών μεταφορών.