Οδική Ασφάλεια

Η ασφάλεια των μεταφορών είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα της συγκοινωνιολογίας. Ενώ τα περισσότερα θέματα που αφορούν τις μεταφορές, την κινητικότητα και τις έξυπνες πόλεις ασχολούνται με την άνεση των ανθρώπων και την ευημερία της κοινωνίας, η ασφάλεια της κυκλοφορίας αντιμετωπίζει την προστασία της ζωής των πολιτών όταν μετακινούνται στην πόλη. 

Επιπλέον, και εξίσου σημαντική, είναι η προστασία της κρίσιμης υποδομής μιας πόλης. Η επίτευξη της κυκλοφοριακής ασφάλειας επιτυγχάνεται σε 4 επίπεδα, προληπτικό σχεδιασμό, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, αντιμετώπιση προβλημάτων και εκτέλεση ενεργειών μετά το συμβάν. Η ΑΕΘΩΝ συνεργάζεται με διάφορους οργανισμούς σε όλα τα 4 επίπεδα για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των ανθρώπων όταν χρησιμοποιούν το σύστημα μεταφορών.

Η επίτευξη της κυκλοφοριακής ασφάλειας επιτυγχάνεται σε 4 επίπεδα, προληπτικό σχεδιασμό, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, αντιμετώπιση προβλημάτων και εκτέλεση ενεργειών μετά το συμβάν.

Προληπτικός προγραμματισμός - Σχεδιασμός ασφαλούς δικτύου

Ο σχεδιασμός μιας πόλης ώστε τα ατυχήματα να αποφευχθούν (Vision Zero) και ώστε η υποδομή να είναι ανθεκτική σε φυσικούς ή ανθρωπογενείς κινδύνους, είναι η βάση για όλα τα επίπεδα ασφάλειας της κυκλοφορίας. Για να επιτευχθεί η μείωση των ατυχημάτων και να ελαχιστοποιηθούν πλήρως απαιτούνται μακροσκοπικές και μικροσκοπικές συγκοινωνιακές μελέτες. Οι μακροσκοπικές μελέτες επιτρέπουν την εκτίμηση των ροών, των σημείων συμφόρησης, της λειτουργικότητας των δρόμων, των μέσων ταχύτητας και άλλων μέτρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση μιας κατάστασης. Στην AΕΘΩΝ, ακολουθούμε τις αρχές του «Advancing Sustainable Safety» για το σχεδιασμό λύσεων σε μακροσκοπικό επίπεδο:

Συνέχεια των Δραστηριοτήτων και Ανταπόκριση σε προβλήματα

Η κυκλοφοριακή ασφάλεια βασίζεται τόσο στην υποδομή όσο και στον χρήστη. Το δίκτυο πρέπει να σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετεί τον χρήστη και αναμένει τις ενέργειες χρηστών που θα αυξήσουν τον κίνδυνο και θα οδηγήσουν σε ατυχήματα. Παρ’ όλα αυτά, ο σχεδιασμός ενός εντελώς ασφαλούς δικτύου δε μπορεί να εξαλείφει πλήρως τον κίνδυνο ατυχημάτων. Κατά συνέπεια, ο σχεδιασμός του δικτύου πρέπει να προβλέπει την εμφάνιση ατυχημάτων. Στην περίπτωση αυτή, ο προγραμματισμός επεκτείνεται από το δίκτυο στην απόκριση σε περίπτωση ατυχήματος. Για το πρώτο μέρος, το δίκτυο πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποφεύγονται θανατηφόρα και σοβαρά ατυχήματα.

Επιπλέον, η απόκριση πρέπει να προγραμματιστεί αναλόγως για να διασφαλιστεί η συνέχεια της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, το Business Continuity εξασφαλίζει ότι το δίκτυο μπορεί να «ξεπεράσει» τα ατυχήματα και τις καταστροφές, συνεχίζοντας τις κανονικές του λειτουργίες όσο το δυνατόν συντομότερα και ομαλότερα. Για το σκοπό, αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη ο συντονισμός των ομάδων απόκρισης, η εφαρμογή ηλεκτρονικών μέσων πληροφόρησης (π.χ. μηνύματα για την αποφυγή κλειστών δρόμων μέσω εφαρμογών έξυπνων συσκευών), προσωρινή αναδιοργάνωση δημόσιων μεταφορών και πολλά άλλα. Η ΑΕΘΩΝ δύναται να βοηθήσει τα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλη την αλυσίδα των ενεργειών του προγραμματισμού πρόληψης.

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο

Η παρακολούθηση των συνθηκών δικτύου είναι επιτακτική ανάγκη ώστε ένα σύστημα να ανταποκρίνεται γρήγορα σε καταστροφές και ατυχήματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η παρακολούθηση των ατυχημάτων και των καταστροφών αντιμετωπίζεται «χειροκίνητα» μέσω κλήσεων προς τους πρώτους χείριστες κρίσεων οι οποίοι ενδεχομένως δεν διαδίδουν τις πληροφορίες σε άλλους ενδιαφερόμενους. Η δημιουργία ενός ιστού παρακολούθησης συσκευών Internet-of-Things (IoT) στο δίκτυο είναι ο σύγχρονος και πιο αποτελεσματικός τρόπος για να επιτευχθεί συλλογή και διάδοση πληροφοριών σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η AΕΘΩΝ βοηθάει στη δημιουργία σχεδίων παρακολούθησης που υπερβαίνουν την τοποθέτηση συσκευών IoT και στην αυτόματη διάδοση πληροφοριών και αυτόματων προσαρμογών δικτύου. Για παράδειγμα, ένας οργανισμός δημοσίων μεταφορών μπορεί να ενημερωθεί αυτόματα για το κλείσιμο δρόμου και στη συνέχεια να δημιουργήσει ένα μήνυμα προς τους ταξιδιώτες, το οποίο θα διαδοθεί μέσω των εφαρμογών της υπηρεσίας δημόσιων μεταφορών και τρίτων μερών (π.χ. χάρτες Google). Ένα δεύτερο παράδειγμα μπορεί να είναι η εμφάνιση ενός ατυχήματος σε έναν αυτοκινητόδρομο που ενεργοποιεί μηνύματα προς τους ταξιδιώτες μέσω μεταβλητών πινακίδων μηνυμάτων και μέσω εφαρμογών έξυπνων συσκευών, ώστε οι ταξιδιώτες να αλλάξουν την πορεία τους ή να ρυθμίσουν την κίνησή τους για να το αποφύγουν.

Η ΑΕΘΩΝ μπορεί να αναλάβει την ανάπτυξη μηχανισμών αυτοματοποίησης μέσω της δημιουργίας κεντρικών ή αποκεντρωμένων συστημάτων πληροφορικής που ενεργοποιούν τη λογική της απόκρισης για την αντιμετώπιση των ατυχημάτων και βελτιώνουν την αποδοτικότητα, την ευρωστία και την αξιοπιστία του δικτύου στο σύνολό του, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα και την ασφάλεια.

Ένα σύγχρονο δίκτυο είναι αυτό που «μαθαίνει» από τα λάθη του και προσαρμόζεται στις περιστάσεις. Όταν συμβαίνει κάποιο συμβάν που διαταράσσει τη ροή του δικτύου και μειώνει την ασφάλεια της κυκλοφορίας, η μελέτη του αντικτύπου του συμβάντος και της προσαρμογής των στοιχείων του είναι σημαντική για να διασφαλιστεί ότι δεν θα συμβεί ξανά.

Ενέργειες μετά το συμβάν

Ένα σύγχρονο δίκτυο είναι αυτό που «μαθαίνει» από τα λάθη του και προσαρμόζεται στις περιστάσεις. Όταν συμβαίνει κάποιο συμβάν που διαταράσσει τη ροή του δικτύου και μειώνει την ασφάλεια της κυκλοφορίας, η μελέτη του αντικτύπου του συμβάντος και της προσαρμογής των στοιχείων του είναι σημαντική για να διασφαλιστεί ότι δεν θα συμβεί ξανά ή ότι ο αντίκτυπός του θα μειωθεί την επόμενη φορά εμφάνισης του.

Η αξιολόγηση ενός δικτύου όσον αφορά την ασφάλεια της κυκλοφορίας αποτελεί το τελευταίο βήμα του κύκλου για τη διασφάλιση της αυξημένης ασφάλειας της κυκλοφορίας και απαιτεί συλλογή δεδομένων κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος, ανάλυση επιπτώσεων και καθορισμού και ποσοτικοποίησης του κινδύνου. Για την ανάλυση μετά την εκδήλωση του συμβάντος, μπορούν επίσης να υλοποιηθούν δράσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών για την έναρξη μιας συν-δημιουργικής λύσης. Η συν-δημιουργία με τους ενδιαφερόμενους είναι σημαντική διότι εξασφαλίζει εμπιστοσύνη και υιοθέτηση πιθανών νέων μέτρων. Η ΑΕΘΩΝ βοηθά τους εταίρους της να υλοποιήσουν τέτοιου είδους δράσεις οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες μιας κοινότητας ή ενός δικτύου.