Μεταφορές & Κινητικότητα

Οι μεταφορές και η κινητικότητα είναι δύο αλληλένδετες έννοιες. Η μεταφορά είναι η φυσική μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών από τη μια τοποθεσία σε μία άλλη. Οι μεταφορές μπορούν να είναι αποδοτικές, βιώσιμες και έξυπνες γεγονός που απαιτεί την κατανόηση των προτύπων ταξιδιού, των αναγκών και των επιθυμιών των χρηστών, των δυνατοτήτων των υποδομών, των δυνατοτήτων των οχημάτων, των νομικών περιορισμών, των επιπτώσεων των μετακινήσεων στην ποιότητα ζωής, στην οικονομία και στο περιβάλλον.

Η κινητικότητα, όπως και οι μεταφορές, μπορεί επίσης να είναι αποδοτική, βιώσιμη και έξυπνη. Ενώ η έννοια των μεταφορών περιλαμβάνει ένα τεχνικό επίπεδο ανάλυσης, η κινητικότητα επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της σε πιο διερευνητικό επίπεδο, επεκτείνοντας το πεδίο της αξιολόγησης και των λύσεων στον τομέα της πληροφόρησης και της επικοινωνίας. Η ΑΕΘΩΝ παρέχει υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν τόσο το “τεχνικό” όσο και το “ερευνητικό” επίπεδο ανάλυσης, μεμονωμένα και ολιστικά (και τα δύο στοιχεία μαζί).

Μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο κλάδος των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση απασχολεί περισσότερα από 13 εκατομμύρια άτομα (περισσότερα από τον συνολικό πληθυσμό της Ελλάδας ή του Βελγίου) και αντιπροσωπεύει πάνω από το 6,3% του ΑΕΠ της ΕΕ. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση, που βρίσκεται κυρίως στις αστικές περιοχές και γύρω από αυτές, δημιουργεί κόστος της τάξης των 100 δισ. Ευρώ (1% του ΑΕΠ της ΕΕ), ενώ οι μεταφορές κατατάσσονται στη δεύτερη θέση ως ο πιο ρυπογόνος τομέας στην ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι οργανισμοί ασχολούνται με τις ερευνητικές πτυχές της κινητικότητας και των μεταφορών μέσω διαφόρων στρατηγικών όπως το Fourth Railway Package, Flightpath2050, Maritime Transport Strategy και πολλά άλλα (ειδικά για τις οδικές μεταφορές και την εφοδιαστική).

Η ΕΕ στοχεύει στη διασυνδεσιμότητα, συντονισμό και επικοινωνία και εμείς, μηχανικοί και πάροχοι λύσεων, πρέπει να μεταφράσουμε τους στόχους σε εφαρμόσιμα και απτά μέτρα και να παραδώσουμε λύσεις μεταφοράς και κινητικότητας.

Ψηφιοποίηση της κινητικότητας

Η Ευρώπη και ο κόσμος κινούνται προς πιο έξυπνες λύσεις που περιλαμβάνουν όχι μόνο παραδοσιακές πτυχές μηχανικής αλλά και πτυχές τεχνολογίας λογισμικού. Οι πόλεις, οι κυβερνήσεις και οι οργανισμοί ζητούν καλύτερη σύνδεση και πιο έξυπνες λύσεις που μεταφράζονται στη χρήση ψηφιακών μέσων. Η εμφάνιση του δικτύου 5G, των Αυτόματων Οχημάτων, του Blockchain, της Τεχνητής Νοημοσύνης και πολλών άλλων εννοιών της τεχνολογίας λογισμικού σε συνδυασμό με τις πολυσύνθετες συνδέσεις μεταφορών και με τις ανάγκες των χρηστών, έχει καταστήσει τη δημιουργία λύσεων για το σύστημα μεταφορών μια διεπιστημονική δοκιμασία, μια δοκιμασία που η ΑΕΘΩΝ είναι ικανή να αντιμετωπίσει.

Βιώσιμες λύσεις για βιώσιμες μεταφορές

Διαθέτουμε εις βάθος γνώσεις των σύγχρονων τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών και πέραν αυτού, γεγονός που μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε αποτελεσματικές λύσεις. Οι νέες λύσεις πρέπει να υπερβούν τη σημερινή προσέγγιση του προβλήματος και να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες μελλοντικές ανάγκες. Η δημιουργία μιας βιώσιμης λύσης που να “αντέχει στη δοκιμασία του χρόνου” απαιτεί καινοτόμο και προοδευτικό σκεπτικό. Αυτό είναι το ισχυρό χαρακτηριστικό της ΑΕΘΩΝ το οποίο στηρίζεται στην διεπιστημονική ομάδα μηχανικών της που σκέφτεται «out of the box».

Ενσωμάτωση και προσβασιμότητα

Οραματιζόμαστε ένα σύστημα μεταφορών το οποίο αντιμετωπίζει ολιστικά όλα τα μέρη του και που προσφέρει έλεγχο σε όλους τους χρήστες του, σε οποιαδήποτε τοποθεσία και ανά πάσα στιγμή. Οι λύσεις πρέπει να συμπεριλαμβάνουν σαν παραμέτρους την ισότητα των φύλων, τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή άλλες αναπηρίες και να τους παρέχουν ισότιμη πρόσβαση στο δίκτυο μεταφορών και τη σχεδιασμένη λύση. Η παροχή προσβασιμότητας σε όλους τους χρήστες του δικτύου με ίσους όρους είναι μια ανάγκη που συμπεριλαμβάνουμε στην ΑΕΘΩΝ σε όλες τις αναλύσεις μας; είτε στις αναλύσεις επιπτώσεων ή στη διαδικασία δημιουργίας μιας λύσης.

Οραματιζόμαστε ένα σύστημα μεταφορών το οποίο αντιμετωπίζει ολιστικά όλα τα μέρη του και που προσφέρει έλεγχο σε όλους τους χρήστες του, σε οποιαδήποτε τοποθεσία και ανά πάσα στιγμή.

Είμαστε πάροχοι λύσεων

Η δημιουργία λύσεων για τις μεταφορές και την κινητικότητα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις υποδομές, τα οχήματα και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται. Η ανάλυση που απαιτείται για τη δημιουργία λύσεων χωρίζεται σε δύο επίπεδα: στρατηγική και σε πραγματικό χρόνο. Στην ΑΕΘΩΝ μελετάμε διάφορες πτυχές και για τα δύο επίπεδα, που κυμαίνονται από την μελέτη των χαρακτηριστικών της υποδομής μέχρι την ανάλυση της συμπεριφοράς των μετακινούμενων.

Σκοπός της ανάλυσης μας είναι να μοντελοποιήσουμε τις υπάρχουσες συνθήκες και να κατανοήσουμε το αντίκτυπο των διαφόρων αλλαγών ώστε να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία νέων λύσεων. Για παράδειγμα, η αλλαγή ενός προγράμματος ενός πλοίου ή μίας αμαξοστοιχίας μπορεί να επηρεάσει τον χρόνο ταξιδιού, την ικανοποίηση των μετακινούμενων και την αποδοτικότητα των πολυτροπικών μεταφορών. 

Όμως αυτή δεν είναι όλη η πτυχή του προβλήματος, οι λύσεις πρέπει να αξιολογούν την ικανότητα υιοθέτησής τους από τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να δημιουργούν ένα σύστημα λύσεων που επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να τις χρησιμοποιήσουν. Οι λύσεις πρέπει επίσης να προσαρμόζονται στην μεταβαλλόμενη δυναμική του δικτύου και των ανθρώπων και να διασφαλίζουν την ασφάλεια και τη σιγουριά. Η ομάδα συγκοινωνιολόγων της ΑΕΘΩΝ μπορεί να αντιμετωπίσει τα περισσότερα από τα προαναφερθέντα θέματα. Ωστόσο, συμπεριλαμβάνοντας την ικανότητα διαχείρισης έργων και την ομάδα ανάπτυξης λογισμικού στη δημιουργία λύσεων, η ΑΕΘΩΝ μπορεί να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα στον τομέα των μεταφορών και της κινητικότητας.